kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2011/2-706 E.N , 2011/768 K.N.

İlgili Kavramlar

BOŞANMA SEBEPLERİ
TAZMİNAT DAVASI

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki "Boşanma,tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Çanakkale Asliye 1.Hukuk (Aile Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 16.07.2009 gün ve 2008/557 E-2009/347 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 09.11.2010 gün ve 2009/16787-2010/18832 sayılı ilamı ile;

("...Toplanan delillerden ihtarın Türk Medeni Kanununun 164.maddesi ve 27.03.1997 gün ve 10/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına uygun bulunmasına, davanın süresinde açılmış olmasına, davalının kanunen korumaya değer bir sebep olmadığı halde ortak konuta dönmemesine ve uzman doktordan alınan rapora göre; davacı kocanın cinsel yönden yeterli olduğunun belirlendiğinin anlaşılmasına göre Türk Medeni Kanununun 164.maddesi koşulları oluşmuştur. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir...")

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 14.12.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.


 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA