kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2011/12-843 E.N , 2011/785 K.N.

İlgili Kavramlar

BORCA VE İMZAYA İTİRAZ
KÖTÜNİYETLE TEMYİZ

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki "borca ve imzaya itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bingöl İcra Hukuk Mahkemesince borca ve imzaya itiraz isteminin reddi ile takibin devamına ve tazminatın davacıdan tahsiline dair verilen 25.05.2010 gün ve 2008/35 E.-2010/65 K sayılı kararın incelenmesi davacı/borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 07.04.2011 gün ve 2010/25542 E. 2011/5987 sayılı ilamı bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı/borçlu vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Bilindiği üzere, sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi için hükme esas alınan deliller ile dava evrakının eksiksiz olması, işlem sırasına göre belli bir düzen içinde bulunması gerekmektedir.

Nitekim, bu gereğin yerine getirilmesine yönelik olarak Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 25.maddesinde "dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin" kurallar açıklanmış ve aynı maddede dosyaya giren her kağıt ve evrakın dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere düzgünce yazılması ve bu hanelerde yer alan numaraların dosyadaki evrak üzerinde de aynı sırayla gösterilmesi, tek kartona sığmayan dosyalarda başka bir kartona geçilmesi halinde de aynı kurallara uyularak iki ya da daha fazla kartonun sırasıyla birbiriyle ilgilendirilmesi gereğine işaret edilmiştir. Uygulamada dizi pusulası olarak adlandırılan bu belge, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmesini sağladığı gibi, zaman ve evrak kaybını da önlemektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 53. maddesinin 5,6,7,8. fıkralarında dosyaların temyiz incelemesine gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bununla ilgili sorumluluklar sıralanmıştır.

Diğer taraftan, dosya gönderme formu düzenlenip, imzalanırken açıklanan gereklerin yerine getirilip getirilmediği formu imzalayan ilgili hakimince de denetlenmelidir.

Önemle vurgulanmalıdır ki, temyiz yoluna başvurulması halinde alınacak karar ve ilam harcının belirlenmesinde davaların maktu harca veya nispi harca bağlı olup olmaması önem taşır.

Maktu karar ve ilam harcına bağlı davaların kabul ve reddine ilişkin kararların temyizi ile nispi karar ve ilam harcına bağlı davaların reddine ilişkin kararların temyizi hallerinde, temyiz harcının tümü temyiz tarihindeki tarifeye göre maktu ve peşin olarak alınır.

Nispi harca tabi davaların kabulüne ilişkin kararların temyizi halinde ise, mahkemece hükmedilen miktar üzerinden hesaplanan nispi karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak alınır.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 8. maddesi hükmünden hareketle, bir hükmün bozulmasını takiben yeniden yapılan yargılama sonunda verilecek hükümlerden, karar ve ilam harcı alınır; bozulan hüküm dolayısıyla önceden alınan karar ve ilam harcı, yeni alınacak bu harçtan mahsup edilir. İlk hüküm bozularak ortadan kalkmakla yeni verilen bu karar temyiz edildiği takdirde, harca tabi temyiz isteklerinde yeniden temyiz başvuru harcı ile temyiz peşin harcı temyiz edenden tahsil edilir.

Temyize başvururken karar ve ilam harcının eksik ödendiği, temyiz dilekçesi mahkemece kayda alındıktan sonra anlaşılırsa; kararı vermiş olan mahkeme tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu temyiz edene bildirilir (1086 sayılı HUMK m.434/3, 6100 sayılı HMK m.344). Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ihtarda yer aldığı üzere temyiz eden bu isteminden vazgeçmiş sayılarak, dilekçe reddedilir.

Yargıtay temyiz incelemesine geçmeden evvel, harcın yatırılmadığını tespit ederse, yukarıda açıklanan hallere göre ya temyiz dilekçesinin reddi ile esas hakkında temyiz incelemesi yapılmamasına ya da harçların yatırılması için yine yukarıda izah olunan prosedür tamamlanmak üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verebilir.

Direnme kararı ve ekleri temyiz incelemesi için gönderilmiş ise de yukarıda ortaya konulan ilkeler çerçevesinde yapılan incelemede;

Mahkemenin 24.06.2011 tarihli direnme kararı yüze karşı verilmiş; davacı vekili 04.07.2011 havale tarihli dilekçesiyle, kararı temyiz ettiklerini bildirerek gerekçeli kararın tebliğini istemiştir. Dilekçe temyiz defterine 13.10.2011 tarihinde 2011/8 sıra numarasına kaydedilmiş; aynı tarihte eksik bilgilerle düzenlenen dosya gönderme formuna ekli olarak dosya temyiz incelemesine gönderilmiştir.

Karar icra mahkemesince verilmiş olmakla davacı/borçlu vekilinin temyiz dilekçesinin hakim tarafından havale tarihi on (10) günlük yasal temyiz süresi içindedir.

Ne var ki, dilekçe havaleyi takiben kayda alınmamış; harcı da tahsil edilmemiştir. Dilekçenin temyiz defterine kaydı ise 04.07.2011 havale tarihinden çok sonra 13.10.2011 tarihinde yapılmıştır. Temyiz dilekçesi temyiz iradesini ortaya koymakla birlikte, süre tutuma ilişkin olup, gerekçeli kararın tebliği istenmiş; ancak, karar tebliğ edilmediğinden gerekçeli dilekçe de sunulmamıştır.

Diğer taraftan, temyiz isteyen davacı tarafın kendisinin ya da işleminin harçtan istisna ve muafiyetinin bulunmadığı belirgin olmakla temyiz isteminin incelenmesi için temyiz başvurma ve temyiz peşin harçlarının tahsili gerekir. Bu husus ikmal edilmedikçe temyiz incelemesi yapılamaz.

Hemen belirtmelidir ki, temyiz isteği harca tabi işlemlerde temyiz dilekçesinin hakim tarafından havale edilmesiyle birlikte mahkeme kalemince harcının hesaplanıp, ilgilisine bildirilmesi ve harç tahsil edilip belgesi dosyaya alınmakla temyiz defterine kaydı gerekir. Hakimce havale edilen dilekçenin kaleme geç tevdii halinde bu hususun mahkeme kalemince tutanağa bağlanması ve dilekçenin yeniden havalesinin istenmesi gerekir. Şayet dilekçe havale edilip, harç alınmaksızın temyiz defterine kaydedilmişse ve mahkeme kalemince, harcın hesaplanıp, temyiz edenden istendiği halde yatırılmadığı ve dilekçenin kaleme geç tevdi edildiği belgelendirilmemişse, dilekçenin hakim havalesinden sonra dosyaya alındığı, ancak takip eden işlemlerin mahkeme kalemince yerine getirilmediği kabul edilir ve harç alınmadan temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi hakkında 25.1.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434.maddesi uyarınca işlem yapılması gerekir.

Bu işlemler tamamlanmadan dosyanın temyiz incelemesinin yapılması olanaklı değildir.

Şu durumda, mahkemece yapılacak iş; davacı vekilince temyiz süresi içinde 04.07.2011 tarihinde hâkime havale ettirilen temyiz dilekçesinin, temyiz defterine neden geç kaydedildiğinin ve temyiz harcının hesaplanıp, temyiz edenden istendiği halde ödenmediğinin belgelendirilip belgelendirilmediğinin; temyiz başvuru ve peşin harçlarının yatırılıp yatırılmadığının araştırılması; varsa bu bilgi ve belgelerin evraka eklenmesi; temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp, temyiz edenden istendiği halde, süresinde ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi; anılan belgeler yoksa ve temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmemiş ise; havale ile dosyaya alınmış ve kaydı yapılmış, harca tabi olmasına rağmen harç alınmadan temyiz defterine temyize gönderme aşamasında kayıt edilmiş temyiz dilekçesi hakkında 25.1.1985 günlü ve 1984/5 Esas-1985/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434.maddesi uyarınca işlem yapılması; suretiyle eksiklik giderilerek, dava dosyası ve eklerinin, içerikleri açıklanan Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği hükümleri gereğince, dizi pusulasına bağlanması; dosya gönderme formu da eksiksiz düzenlenerek hakimine kontrolünden sonra imzalanması suretiyle dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz biçimde gönderilmesi olmalıdır.

Açıklanan nedenlerle; dosyanın, belirtilen eksiklikler giderilerek ve gönderme formunu imzalayan hakimce son kontrolü de sağlanarak temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay'a gönderilmesi için, Yerel Mahkemeye geri çevrilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç : Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine, GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki "borca ve imzaya itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bingöl İcra Hukuk Mahkemesince borca ve imzaya itiraz isteminin reddi ile takibin devamına ve tazminatın davacıdan tahsiline dair verilen 25.05.2010 gün ve 2008/35 E.-2010/65 K sayılı kararın incelenmesi davacı/borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 07.04.2011 gün ve 2010/25542 E. 2011/5987 sayılı ilamı bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı/borçlu vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Bilindiği üzere, sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi için hükme esas alınan deliller ile dava evrakının eksiksiz olması, işlem sırasına göre belli bir düzen içinde bulunması gerekmektedir.

Nitekim, bu gereğin yerine getirilmesine yönelik olarak Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 25.maddesinde "dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin" kurallar açıklanmış ve aynı maddede dosyaya giren her kağıt ve evrakın dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere düzgünce yazılması ve bu hanelerde yer alan numaraların dosyadaki evrak üzerinde de aynı sırayla gösterilmesi, tek kartona sığmayan dosyalarda başka bir kartona geçilmesi halinde de aynı kurallara uyularak iki ya da daha fazla kartonun sırasıyla birbiriyle ilgilendirilmesi gereğine işaret edilmiştir. Uygulamada dizi pusulası olarak adlandırılan bu belge, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmesini sağladığı gibi, zaman ve evrak kaybını da önlemektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 53. maddesinin 5,6,7,8. fıkralarında dosyaların temyiz incelemesine gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bununla ilgili sorumluluklar sıralanmıştır.

Diğer taraftan, dosya gönderme formu düzenlenip, imzalanırken açıklanan gereklerin yerine getirilip getirilmediği formu imzalayan ilgili hakimince de denetlenmelidir.

Önemle vurgulanmalıdır ki, temyiz yoluna başvurulması halinde alınacak karar ve ilam harcının belirlenmesinde davaların maktu harca veya nispi harca bağlı olup olmaması önem taşır.

Maktu karar ve ilam harcına bağlı davaların kabul ve reddine ilişkin kararların temyizi ile nispi karar ve ilam harcına bağlı davaların reddine ilişkin kararların temyizi hallerinde, temyiz harcının tümü temyiz tarihindeki tarifeye göre maktu ve peşin olarak alınır.

Nispi harca tabi davaların kabulüne ilişkin kararların temyizi halinde ise, mahkemece hükmedilen miktar üzerinden hesaplanan nispi karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak alınır.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 8. maddesi hükmünden hareketle, bir hükmün bozulmasını takiben yeniden yapılan yargılama sonunda verilecek hükümlerden, karar ve ilam harcı alınır; bozulan hüküm dolayısıyla önceden alınan karar ve ilam harcı, yeni alınacak bu harçtan mahsup edilir. İlk hüküm bozularak ortadan kalkmakla yeni verilen bu karar temyiz edildiği takdirde, harca tabi temyiz isteklerinde yeniden temyiz başvuru harcı ile temyiz peşin harcı temyiz edenden tahsil edilir.

Temyize başvururken karar ve ilam harcının eksik ödendiği, temyiz dilekçesi mahkemece kayda alındıktan sonra anlaşılırsa; kararı vermiş olan mahkeme tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu temyiz edene bildirilir (1086 sayılı HUMK m.434/3, 6100 sayılı HMK m.344). Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ihtarda yer aldığı üzere temyiz eden bu isteminden vazgeçmiş sayılarak, dilekçe reddedilir.

Yargıtay temyiz incelemesine geçmeden evvel, harcın yatırılmadığını tespit ederse, yukarıda açıklanan hallere göre ya temyiz dilekçesinin reddi ile esas hakkında temyiz incelemesi yapılmamasına ya da harçların yatırılması için yine yukarıda izah olunan prosedür tamamlanmak üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verebilir.

Direnme kararı ve ekleri temyiz incelemesi için gönderilmiş ise de yukarıda ortaya konulan ilkeler çerçevesinde yapılan incelemede;

Mahkemenin 24.06.2011 tarihli direnme kararı yüze karşı verilmiş; davacı vekili 04.07.2011 havale tarihli dilekçesiyle, kararı temyiz ettiklerini bildirerek gerekçeli kararın tebliğini istemiştir. Dilekçe temyiz defterine 13.10.2011 tarihinde 2011/8 sıra numarasına kaydedilmiş; aynı tarihte eksik bilgilerle düzenlenen dosya gönderme formuna ekli olarak dosya temyiz incelemesine gönderilmiştir.

Karar icra mahkemesince verilmiş olmakla davacı/borçlu vekilinin temyiz dilekçesinin hakim tarafından havale tarihi on (10) günlük yasal temyiz süresi içindedir.

Ne var ki, dilekçe havaleyi takiben kayda alınmamış; harcı da tahsil edilmemiştir. Dilekçenin temyiz defterine kaydı ise 04.07.2011 havale tarihinden çok sonra 13.10.2011 tarihinde yapılmıştır. Temyiz dilekçesi temyiz iradesini ortaya koymakla birlikte, süre tutuma ilişkin olup, gerekçeli kararın tebliği istenmiş; ancak, karar tebliğ edilmediğinden gerekçeli dilekçe de sunulmamıştır.

Diğer taraftan, temyiz isteyen davacı tarafın kendisinin ya da işleminin harçtan istisna ve muafiyetinin bulunmadığı belirgin olmakla temyiz isteminin incelenmesi için temyiz başvurma ve temyiz peşin harçlarının tahsili gerekir. Bu husus ikmal edilmedikçe temyiz incelemesi yapılamaz.

Hemen belirtmelidir ki, temyiz isteği harca tabi işlemlerde temyiz dilekçesinin hakim tarafından havale edilmesiyle birlikte mahkeme kalemince harcının hesaplanıp, ilgilisine bildirilmesi ve harç tahsil edilip belgesi dosyaya alınmakla temyiz defterine kaydı gerekir. Hakimce havale edilen dilekçenin kaleme geç tevdii halinde bu hususun mahkeme kalemince tutanağa bağlanması ve dilekçenin yeniden havalesinin istenmesi gerekir. Şayet dilekçe havale edilip, harç alınmaksızın temyiz defterine kaydedilmişse ve mahkeme kalemince, harcın hesaplanıp, temyiz edenden istendiği halde yatırılmadığı ve dilekçenin kaleme geç tevdi edildiği belgelendirilmemişse, dilekçenin hakim havalesinden sonra dosyaya alındığı, ancak takip eden işlemlerin mahkeme kalemince yerine getirilmediği kabul edilir ve harç alınmadan temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi hakkında 25.1.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434.maddesi uyarınca işlem yapılması gerekir.

Bu işlemler tamamlanmadan dosyanın temyiz incelemesinin yapılması olanaklı değildir.

Şu durumda, mahkemece yapılacak iş; davacı vekilince temyiz süresi içinde 04.07.2011 tarihinde hâkime havale ettirilen temyiz dilekçesinin, temyiz defterine neden geç kaydedildiğinin ve temyiz harcının hesaplanıp, temyiz edenden istendiği halde ödenmediğinin belgelendirilip belgelendirilmediğinin; temyiz başvuru ve peşin harçlarının yatırılıp yatırılmadığının araştırılması; varsa bu bilgi ve belgelerin evraka eklenmesi; temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp, temyiz edenden istendiği halde, süresinde ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi; anılan belgeler yoksa ve temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmemiş ise; havale ile dosyaya alınmış ve kaydı yapılmış, harca tabi olmasına rağmen harç alınmadan temyiz defterine temyize gönderme aşamasında kayıt edilmiş temyiz dilekçesi hakkında 25.1.1985 günlü ve 1984/5 Esas-1985/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434.maddesi uyarınca işlem yapılması; suretiyle eksiklik giderilerek, dava dosyası ve eklerinin, içerikleri açıklanan Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği hükümleri gereğince, dizi pusulasına bağlanması; dosya gönderme formu da eksiksiz düzenlenerek hakimine kontrolünden sonra imzalanması suretiyle dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz biçimde gönderilmesi olmalıdır.

Açıklanan nedenlerle; dosyanın, belirtilen eksiklikler giderilerek ve gönderme formunu imzalayan hakimce son kontrolü de sağlanarak temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay'a gönderilmesi için, Yerel Mahkemeye geri çevrilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç : Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine, GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA