kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2011/13-583 E.N , 2011/703 K.N.

İlgili Kavramlar

TÜKETİCİ MAHKEMELERİDE GÖRÜLECEK DAVALAR

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 5.Tüketici Mahkemesince davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen 17.04.2008 gün ve 2006/454-2008/231 sayılı kararın incelenmesi Davalı B.K.I….. T…… İnş.Y…..İşl.A.Ş. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 28.01.2010 gün ve 2009/10428-2010/706 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı B.K.I... Turizm İnş.Y...İşl.A.Ş.vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, alacak istemine ilişkin olup, Tüketici Mahkemesince hükme bağlanmıştır. Hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında, esasa girilmeden önce, temyiz isteminin süresinde yapılıp yapılmadığı ön sorun olarak incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunun 23.maddesinde: Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.

Buna göre bu mahkemelerin verdikleri kararlara karşı temyiz süresi kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.

Somut olayda: 07.10.2010 tarihli direnme kararı temyiz eden davalı B.K.I…… Turizm İnş.Y….İşl.A.Ş. vekiline 03.12.2010 tarihinde tebliğ edilmiş; davalı 21.12.2010 tarihinde harçlandırdığı dilekçesi ile hükmü temyiz etmiştir.

Şu hale göre temyiz istemi 15 günlük yasal süre geçtikten sonra yapılmış olup, süre sonu tatile de rastlamamaktadır.

Şu durumda; yasal temyiz süresi geçtikten sonra verilen temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Davalı B.K.I…… T... İnş.Y...İşl.A.Ş. vekilinin yasal süre geçtikten sonra verilen temyiz dilekçesinin REDDİNE, istek halinde harcın yatırana iadesine, 23.11.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA