kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2011/3-540 E.N , 2011/711 K.N.

İlgili Kavramlar

İTİRAZIN İPTALİ VE TAZMİNAT
KANUNİ GECİKTİRİCİ NEDENLER

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki " itirazın iptali ve tazminat " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 6.Sulh Hukuk Mahkemesince itirazın iptali davasının reddine, tazminat davasının kabulüne dair verilen 29.09.2009 gün ve 2007/1612 E., 2009/1142 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 10.05.2010 gün ve 2010/6065-8364 sayılı ilamı ile;

("...Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Dava, üst kattan su sızması nedeniyle kiraya verilemediği iddiasıyla yirmi aylık kira kaybı yönünden yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Davalı, taşınmazın üç ay boş kaldığını savunmuştur. Mahkemece, iddia doğrultusunda yirmi aylık kira ile davalının sorumluluğuna karar verilmiştir.

Dinlenen tanık anlatımlarından taşınmaza kiracıların girip sızıntı nedeniyle çıktıkları, davacının yirmi ay süreyle meskenin boş kaldığı iddiasını kanıtlayamadığı anlaşılmaktadır. Bu sürenin belirlenememesi karşısında, su sızıntısının giderilebileceği ve meskenin kiraya verilebileceği makul sürenin ne olduğu belirlenerek bu süre boyunca, eğer üç aydan az bir süre belirlenirse davalının ikrarı nedeniyle üç ay süre ile davacının kira kaybı bulunduğu kabul edilerek davalının sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken mahkemece kanıtlanamayan yirmi aylık süre esas alınmak suretiyle karar verilmesi bozma nedenidir...)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalılar vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç : Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429.Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 30.11.2011 gününde ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA