kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2011/2-777 E.N , 2011/701 K.N.

İlgili Kavramlar

TEMYİZ İNCELEMESİ
YAZI İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki boşanma-tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 11.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 16.06.2009 gün ve 2007/297-2009/433 sayılı kararın incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 25.11.2010 gün ve 2009/18399-2010/19634 sayılı ilamı bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Taraf vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Bilindiği üzere, sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi için hükme esas alınan deliller ile dava evrakının eksiksiz olması, işlem sırasına göre belli bir düzen içinde bulunması gerekmektedir.

Nitekim, bu gereğin yerine getirilmesine yönelik olarak Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 25.maddesinde "dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin" kurallar açıklanmış ve aynı maddede dosyaya giren her kağıt ve evrakın dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere düzgünce yazılması ve bu hanelerde yer alan numaraların dosyadaki evrak üzerinde de aynı sırayla gösterilmesi, tek kartona sığmayan dosyalarda başka bir kartona geçilmesi halinde de aynı kurallara uyularak iki ya da daha fazla kartonun sırasıyla birbiriyle ilgilendirilmesi gereğine işaret edilmiştir. Uygulamada dizi pusulası olarak adlandırılan bu belge, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmesini sağladığı gibi, zaman ve evrak kaybını da önlemektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 53. maddesinin 5,6,7,8. fıkralarında dosyaların temyiz incelemesine gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bununla ilgili sorumluluklar sıralanmıştır.

Diğer taraftan, dosya gönderme formu düzenlenip, imzalanırken açıklanan gereklerin yerine getirilip getirilmediği formu imzalayan ilgili hakimince de denetlenmelidir.

Bakırköy 9.Aile Mahkemesi'nin 08.06.2011 tarih ve 2011/116 E. 2011/505 K. sayılı direnme kararı taraf vekillerince temyiz edilmekle, direnme kararı ve ekleri temyiz incelemesi için gönderilmiştir.

Ne var ki, temyiz incelemesine gönderilen dava dosyasındaki tüm evrak asıl olmayıp, Mahkeme Yazı İşleri Müdürü tarafından onaylanmış, fotokopilerden oluşmaktadır. Dizi pusulası düzenlenmediği gibi, dosya gönderme formunda da neden aslının değil de onaylı fotokopisinin gönderildiğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca dosyada açıklama içeren herhangi bir yazı da bulunmamaktadır.

Öte yandan, aslı gibidir onayını taşıyan belgelerden anlaşıldığı üzere; temyiz dilekçesi ve harç belgesi kapsamından davacı vekili direnme kararını, harcını yatırarak süresinde temyiz etmiştir. Ancak, davalı vekilinin onaylı fotokopisi bulunan 24.08.2011 düzenleme tarihli temyiz dilekçesinde havale ve temyiz defterine kayıt bilgileri yer almadığı gibi harç makbuzu da evrak arasında yer almamaktadır. Bu dilekçe, davacı vekiline 23.09.2011 tarihinde tebliğ edilmiş; davacı vekili 29.09.2011 havale tarihli dilekçe ile bu dilekçeye cevaplarını bildirmiştir.

Şu durumda, mahkemece yapılacak iş;

1- Öncelikle, neden dosyanın onaylı fotokopisinin gönderildiğinin hukuksal gerekçesinin açıklanması, şayet dosya aslı zayi olmuş ise, zayi olma durumu ve sebebi de açıkça belirtilip, böylesi bir durumda yapılması gereken tüm usulü işlemler tamamlanması;

2- Dosyanın aslının mevcut olması halinde, temyiz incelemesinin asıl üzerinden yapılması gerektiğinin göz ardı edilmemesi,

3- Davalı vekilinin temyiz dilekçesinin havale ve kayıt tarihi ile harçlandırılıp harçlandırılmadığı da araştırılarak, varsa bu bilgi ve belgelerin evraka eklenmesi; harç yatırılmamış olup da dilekçenin havale ve kaydı yapılmış ise temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmemiş olacağından, harca tabi olmasına rağmen harç alınmadan temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi hakkında 25.1.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 434.maddesi uyarınca işlem yapılması,

suretiyle yukarıda üç ayrı madde halinde açıklanan tüm bu eksikler giderilerek, dava dosyası ve eklerinin, içerikleri açıklanan Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği hükümleri gereğince, dizi pusulasına bağlanması ve dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz biçimde gönderilmesi olmalıdır.

Açıklanan nedenlerle; dosyanın, belirtilen eksiklikler giderilerek ve gönderme formunu imzalayan hakimce son kontrolünün de sağlanarak temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay'a gönderilmesi için, Yerel Mahkemeye geri çevrilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç : Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine, GERİ ÇEVRİLMESİNE, 23.11.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA