kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2011/6-738 E.N , 2011/702 K.N.

İlgili Kavramlar

KARAR DÜZELTME YOLU

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; Bakırköy 5.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 02.11.2010 gün ve 2010/836 E.- 2010/1074 K.sayılı direnme kararının uygun bulunması nedeniyle daireye gönderilmesini kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 27.04.2011 gün, 2011/6-55 Esas, 2011/222 Karar sayılı ilamın, karar düzeltme yoluyla incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar düzeltme istemine konu Hukuk Genel Kurulu kararı"ortaklığın giderilmesi"ne ilişkindir.

Karar düzeltme istemli dilekçenin incelenebilmesi için öncelikle Yargıtay'ca verilen hangi kararlar aleyhine karar düzeltme yoluna gidilemeyeceğinin açıklanmasında yarar vardır:

6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440/III.maddesi gereğince:

Miktar veya değeri altı milyar lira (2006 yılında 6.580,00 YTL.; 2007 yılında 7.090,00 YTL.; 2008 yılında 7.600,00 YTL.; 2009 yılında 8.510,00 YTL.) den (m.427, V) az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay Kararları hakkında karar düzeltme yoluna gidilemez (Md.440/III-1).

Kural olarak Sulh Mahkemesi Kararları hakkındaki Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz(Md.440/III-2).

Ancak bunun istisnaları da aynı hükümde gösterilmiştir. Buna göre;

a)Mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davaları hakkındaki Sulh Hukuk Mahkemesi kararları hakkındaki Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir

b)Kira sözleşmesi ile ilgili,

aa-kira sözleşmesine dayanan tahliye (ve akdin feshi) davalarına ilişkin olmak üzere Sulh Hukuk Mahkemesi kararları hakkındaki Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir(ne var ki, bunun için gayrimenkulün bir yıllık kira bedeli toplamının karar düzeltme sınırından az olmaması gerekir.)

bb-Tahliye veya kira akdinin feshi davaları ile birlikte açılmış kira alacağı veya tazminat davalarına ilişkin olmak üzere Sulh Hukuk Mahkemesi kararları hakkındaki Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir( ne var ki, bunun için istenen kira alacağının veya tazminat tutarının karar düzeltme sınırından az olmaması gerekir) .

cc-Tahliye veya kira akdinin feshi davalarına veya bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı veya tazminat davalarına karşılık olarak açılan karşılık davalara ilişkin olmak üzere Sulh Hukuk Mahkemesi kararları hakkındaki Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir(ne var ki, bunun için karşılık davanın miktar veya değerinin karar düzeltme sınırından az olmaması gerekir).

c)Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan davalarda Sulh Hukuk Mahkemesi kararları hakkındaki Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir( ne var ki, bunun için davanın miktar veya değerinin karar düzeltme sınırından az olmaması gerekir).

Diğer taraftan, usule ilişkin nihai kararlar hakkındaki Yargıtay Kararları için karar düzeltme istenemez (Md.440/III-3). Buna göre;

a)Görevsizlik kararlarının temyizi üzerine verilen,

b)Yetkisizlik kararlarının temyizi üzerine verilen,

c)Hâkimin reddi hakkındaki merci kararlarının temyizi üzerine verilen,

d)Davanın açılmamış sayılması kararlarının (Md.193/IV; md.194; md.409/V) temyizi üzerine verilen,

e)Karşılık davanın açılmamış sayılması kararının temyizi üzerine verilen,

f)Başka mahkemelerde açılmış olan davaların birleştirilmesi kararının temyizi üzerine verilen,

g)Yargı yeri belirlemesine (merci tayinine) ilişkin,

Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.

Hakemlerin verdikleri hükümlerin ve HUMK.'un tahkim hükümlerine göre mahkemece verilecek kararların (örneğin md.519) onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.

İş Mahkemesi Kararlarının temyizi üzerine verilen Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme istenemez (İş Mahkemeleri Kanunun md.8/III).

Görüldüğü üzere, maddede sayılan ve yukarıda açıklanan istisnalar dışında Sulh Mahkemesi Kararları hakkındaki Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz(Md.440/III-2). Ortaklığın giderilmesi davası maddede sınırlı olarak sayılan ve karar düzeltme yolu açık olan istisnalar arasında yer almamaktadır.

Düzeltilmesi istenen Hukuk Genel Kurulu Kararı da ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin olmakla, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440/III-2 maddesi uyarınca bu tür kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilemeyeceğinden karar düzeltme istemli dilekçenin reddi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda yer alan açıklamalara göre 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440/III-2 maddesi gereğince taraf vekillerinin karar düzeltme dilekçelerinin REDDİNE, kararın mahiyetine göre takdiren para cezası alınmasına yer olmadığına, istek halinde harcın yatıranlara iadesine, 23.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA