kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2008/15454 E., 2009/938 K.
 • TAPU KAYITLARINDAKİ DÜZELTME

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 7 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 08.11.2006 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.11.2007 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Davacı vakıf, vakıf isminin şahsiyet kütüğünde "Kurtuluş Aya D…

  …… A.. T…

  …. A.. L…

  ….. A.. K…

  ….. Kiliseleri ve İlk Okulları Vakfı" olarak düzeltildiğini ileri sürerek dava konusu taşınmazdaki malik isminin de yapılan bu düzeltmeye uygun olarak düzeltilmesini istemiştir.

  Davalı, düzeltmenin idari bir işlemle yapılabileceğini, açılan davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, istek hüküm altına alınmıştır.

  Hükmü, davalı idare temyiz etmiştir.

  Tapu kayıtlarındaki düzeltme davalarında amaç; kayıtlarda sicildeki bilgilere rağmen herhangi bir nedenle hatalı yazılan bilgilerin sicildeki bilgilere uygun hale getirilmesi ve bu suretle düzenli tapu sicilinin tutulmasının sağlanmasıdır.

  Somut olayda; çekişme konusu taşınmazın tapuda malikinin "K…

  ….. A.. D…

  …… R.. O…

  …… Kilisesi Vakfı" olduğu, ancak vakıf isminin değişik

  şekilde anıldığından, isimde düzeltme yapılarak en son vakıf şahsiyet kütüğüne "K…

  …… A.. D…

  …… A.. T…

  …. A.. L…

  ….. A.. K…

  …… Kiliseleri ve İlk Okulları Vakfı" şeklide yazıldığı anlaşılmaktadır.

  Görülüyorki; vakıf isminde tapu kaydı malik hanesinin belirlenmesinden sonra düzeltme yapılmıştır.

  Vakıf isminde sonradan yasaya uygun şekilde yapılan düzeltme ile isim değişmiş ve bundan dolayı da tapu kaydındaki malik bilgileri düzeltilmesinde zorunluluk ortaya çıkmışsa, tapu kaydı malik bilgileri düzeltilmesi ancak malikin isim değişikliği gerekçe gösterilerek idareden talep edilebilir. Bu durumda davacı vakıf idari makamın görevine giren bir hususu mahkeme önünde dava konusu yapmıştır. O halde, açılan davanın HUMK.nun 7.maddesi gözetilmek suretiyle yargı yeri nedeniyle reddi yerine, istemin incelenerek hükme bağlanması doğru olmamıştır.

  Karar, açıklanan nedenle bozulmalıdır.

  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 29.01.2009 tarihInde oybirliği ile karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA