kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2009/2253 E., 2009/3268 K.
 • AYKIRI YAZIMIN DÜZELTİLMESİ
 • HUSUMET
 • TAPUDA BELGEYE AYKIRI YAZIMIN DÜZELTİLMESİ

   

 • 94/5623 S. TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ [ Madde 85 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.11.2007 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında düzeltim istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 15.07.2008 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Dava, belgelere aykırı tescil ve yazımın düzeltilmesi istemine ilişkindir.

  Davacı Tapu Sicil Müdürlüğü vekili, dava konusu 90 parsel sayılı taşınmazın evraklarının incelenmesi sonucunda; sehven Tercan Asliye Hukuk Mahkemesinin 1988/204 E 1989/78 K sayılı hükmüne istinaden davalıların murisi N...... Y.... adına tescil edildiğinin anlaşıldığını, ancak 26.10.1989 tarihli mahkeme kararına göre İsmail H.... Y...., S...... Y...., F....... Y...., E...... Y...., S....... Y...., E…

  … Y...., Ş…

  …….. Y...., K…

  …. Y...., B…

  ….. D…

  ….. ve N...... Y.... adlarına tescil edilmesi gerektiğini belirterek taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının düzeltilerek mahkeme kararına uygun olarak tescili talebinde bulunmuştur.

  Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü davalılar vekili temyiz etmiştir.

  Tapu Sicil Tüzüğünün 85. maddesinin 2. fıkrası gereğince belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesi için ilgililerden birinin yazılı oluru, bu olmazsa, Tapu Sicil Müdürünün, Defterdarlık veya Malmüdürlüğünden düzeltme için dava açmasını talep edebileceği hükme bağlandığı halde davanın Malmüdürü yerine Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından açılması doğru değildir.

  Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmediğinden karar bozulmalıdır.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 17.03.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA