kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2007/12699 E., 2007/11955 K.
 • DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
 • EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU
 • GECİKTİRİCİ NEDENLER
 • TAZMİNAT DAVASI

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat Bülent ile davalı İ…

  …Tarım ve Veteriner Ltd. Şti. vekili avukat Erkul gelmiş diğer davalı tarafından gelen olmadığından yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, arı ve bal yetiştiricisi olduğunu, hastalık çıkınca üreticisi davalı İ…

  … Lt Şt olan ilacı satıcısı օ

  …-C…

  …Ecza deposundan alıp kullandığını, buna rağmen arılarının ölmeye devam ettiğini,Tarım İlçe Müdürlüğüne baş vurduğunu, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce ilacın incelenmesinde ruhsat dosyasındaki esaslara uymadığı gibi etken maddesinin az olduğunun ruhsat ve seri nosunun bulunmadığının tespit edildiğini , Tarım İlçe Müdürlüğünün hastalık çıkış ve sönüş raporuna göre 25 arı kolonisinin hastalıktan öldüğünü, 30 kovana da sirayet ettiğinin tutanakla tespit edilmiş olduğunu ileri sürerek kaybetmiş olduğu arı kovanları ile mahrum kaldığı bal ve ana arı bedeli olarak fazlasını saklı tutarak 20 000 000 000 TL nin olay tarihinden faizi ele tahsilini talep etmiştir.

  Davalı, Ö..-C…

  … ecza deposu toptancı olduğunu, perakende satış yapmadığını, İmpatit isimli ilacı ise hiç satmadıklarını, davalı İ…

  … Lt Şt ise zarar ile aralarında illiyet bağının olmadığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

  Mahkemece, Ö..-C…

  … Ecza deposu hakkındaki davanın açılmamış sayılmasına, İ…

  … Lt Şt hakkındaki davanın bilirkişi raporuna dayanılarak reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Dosya içeriğinden davacının; arılarında oluşan Varroasis hastalığı nedeniyle veterinerin önerisiyle davalı İ…

  …. Lt Şt nin ürettiği İmpatit adlı ilacı alıp kullandığını, buna rağmen hastalığın devam edip arılarının öldüğünü ve bu nedenle zarara uğradığını ileri sürerek eldeki davayı açtığı; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ve dosyada mevcut veteriner raporlarınca da davacının arılarının bu hastalıktan dolayı zarara uğradığının tespit edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.Davacıdan alınan numunenin inceleme için yeterli olmaması ve ruhsat dosyasındaki esaslara uymadığının belirlenmesi üzerine, davalı üretici şirketten numune istenilmiş, davalı tarafça ellerinde numune olmadığı bildirilerek yeniden üretim yapılıp numune gönderilmiş ve gönderilen bu numune üzerinde Pendik Veteriner Kontrol ve araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan kalite kontrol analizleri sonucunda beyan edilen miktarda etkin madde ihtiva etmediği ve spesifikasyonlara uygun olmadığının tespit edildiği görülmüştür. Davalının öncelikle 1262 sayılı kanuna göre hazırlanan " Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği" 19/d maddesi gereğince Her seriden bitmiş numune örneği , son kullanma tarihinden sonra en az bir yıl muhafaza edilir" hükmüne aykırı olarak elinde aynı seriden ürün bulunmamış olduğu ve inceleme için istenildiğinde yeniden üretim yapıp göndermek durumunda kaldığı sabittir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı tarafça dosyaya ibraz edilen veteriner reçetesinin usule uygun düzenlenmediği, dosyaya sunulan ilaç fatura tarihinin reçete tarihinden çok sonra düzenlenmiş olduğu gibi ilacın alınıp kullanıldığının da şüpheli kaldığı , ölüm olayı ile ilacın koruyucu etkisinin yetersizliği ve zarar arasında bağlantı olmadığı, bu ilacın kullanılmış olması halinde dahi arıların ölebileceğinin bildirildiği görülmüştür. Davacının bu ilacı alıp kullandığının şüpheli olduğu kanaati bildirilmiş ise de; arı ve bal yetiştiriciliği yaptığı sabit olan davacının dosyada mevcut kimliği belli veteriner kaşeli reçete, tutanak ve raporlar, elinde bulunan ilaç örneği ve ilacın faturasız temin edilmesinin mümkün olması hali gözetildiğinde, davacının, olayın başından itibaren kullanmadığı ilaç için 2007/12699-11955

  arılarındaki ölümleri fırsat bilerek ısrarla bu tür bir iddiada bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir. Hal böyle olunca; Mahkemece davacının arılarında mevcut olduğu anlaşılan Varroasis hastalığını bu ilacın numune örneğinde belirtilen muhtevasının önlemeye yeterli olup olmadığı ve bu tür hastalıklarda kullanılıp kullanılmadığı konusunda Üniversiteden seçilecek, önceki bilirkişiler haricindeki konusundaki uzman bilirkişilerden alınacak taraf ve Yargıtay denetimine elverişli rapor sonucu değerlendirilerek hüküm kurulması gerekirken, eksik bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  SONUÇ:Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, 500.00 YTL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 11.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA