kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2006/3903 E., 2006/8650 K.
 • GÖREV

   

 • 5464 S. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU [ Madde 2 ]
 • 5464 S. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU [ Madde 1 ]
 • 5464 S. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU [ Madde 17 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda, ilâmda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalı bankadan aldığı kredi kartını kaybettiğini, 06.02.2004 tarihinde bankaya kartın kullanıma kapatılması ve 28.01.2004-02.02.2004 arası yapılan harcama bedellerinin kendisi tarafından yapılmadığını, bu nedenle üye işyerlerine ödeme yapılmamasını bildirdiğini, kartı çalan davalı Yurdakul'un yakalanmasını sağladığını, buna rağmen ödemek zorunda kaldığı 5.982.000.000.- TL'nin davalılardan alınmasını istemiştir.

  Davalı banka, yazılı bildirime kadar yapılan harcamalardan davacının sorumlu olduğunu bildirerek davanın reddini dilemiş, diğer davalılar yargılamaya katılmamıştır.

  Mahkemece banka yönünden husumet yokluğundan davanın reddine, diğer davalılar yönünden ise haksız fiile dayanıldığından miktara göre Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının davalı bankaya yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2- Diğer davalılara yönelik temyiz itirazlarına gelince; Davacı, üye işyeri sahibi olan bu davalıların gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek çalınmış kredi kartı ile harcama yapılmasında kusurlu ve sorumlu olduklarını ileri sürmüştür. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun amaç başlıklı 1. maddesinde "Bu kanunun amacı, banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır" denilmiş olup, 2. maddesinde de; "Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluş ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu kanun hükümlerine tabidir" hükmü getirilmiştir. Yine anılan Yasanın 17. maddesinde, mal ve hizmet karşılığını kredi kartı ile ödemek istenmesi halinde, üye işyerinin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Somut uyuşmazlıkta da, ödemeyi kredi kartı ile kabul eden davalı işyerlerinin sorumluluklarına dayanıldığına göre, uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesi zorunludur. Yine, her ne kadar davalılardan Yurdakul'un sorumluluğu haksız fiile dayalı ise de, kredi kartını haksız elde edip kullanan bu davalının sorumluluğu ile kredi kartının bu davalı tarafından kullanılmasında özensiz davranan üye işyeri sahibi diğer davalıların sorumluluğunun aynı davada tartışılmasında yarar bulunması gözetildiğinde, Yurdakul hakkındaki davanın da diğer davalılara teban aynı mahkemede görülmesi gerekir. Böyle olunca, mahkemece işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının sair itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenle temyiz olunan kararın davacı yararına (BOZULMASINA), 30.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA