kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2007/2032 E., 2007/6754 K.
 • ALACAK DAVASI
 • HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

   

 • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 706 ]
 • 1512 S. NOTERLİK KANUNU [ Madde 60 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalıya ait tapulu taşınmazın 1/3 hissesini üzerindeki ev ile birlikte 10.5.1993 tarihinde harici satış sözleşmesi ile 300,00 YTL ile satın aldığını, satış bedelini ödediğini , taşınmaza masraflar yaptığını, tapusunun tarafına devredilmediğini, daha sonra taşınmazın dava dışı üçüncü kişiye satılarak tapusunun devredildiğini ileri sürerek ödediği bedel ile ev için yaptığı masrafların dava tarihindeki değerinin belirlenerek tahsilini istemiş.17.02.2004 tarihli ıslah dilekçesi ile toplam 29.151.514.060 Tl'nin tahsilini istemiştir.

  Davalı, davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, davacının geçersiz sözleşme ile satın aldığı taşınmazı kullanmasından dolayı elde ettiği bedelin, davacının yaptığı ödeme ile masrafların bedelinden fazla olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delilerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Tapulu taşımazların haricen satışı TMK. 706, BK. 213 Tapu Kanunun 26. ve Noterlik kanunun 60. maddelerine göre geçersizdir. Geçersiz olan harici satışlarda taraflar aldıklarını aynı anda iade ile yükümlü olup taşınmazın kullanılmasından dolayı ecrimisil veya bedel, verilen para içinde faiz talep edilemez. Mahkemece, harici satımlarda kullanma bedeli istenemeyeceği hususları gözardı edilerek karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden tarafa iadesine, 15.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA