kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2007/720 E., 2007/4630 K.
 • CEZAİ ŞART MİKTARI
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalının 27.2.2004 tarihli sözleşme ile konut abonesi olduğunu, sözleşmenin 3-4.maddesine aykırı olarak 2.10.2005 tarihinde köy kahvesinde, D... Kartını kullanarak Türkiye Birinci Futbol Ligi müsabakalarının yayınlanmasını sağladığının tespit edildiğini, abonelik ücretinin üç katı cezai şartın tahsili için yaptıkları icra takibine itiraz ettiğini bildirip, davalının itirazının iptali ile %40 inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, davaya cevap vermediği gibi yargılamaya da katılmamıştır.

  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Davalı tarafından mesken aboneliğine ait D... kartının kullanılarak Türkiye Birinci Futbol Ligi müsabakaları yayınının köy kahvesinde kaçak olarak izlenmesi nedeniyle, sözleşme hükümlerine göre kararlaştırılan cezai şart miktarı, mahkemeninde kabulünde olduğu gibi 5.250 YTl.dir Taraflar ceza miktarını tayin etmekte serbest iselerde, BK. 161/son maddesi hükmüne göre, hakim fahiş gördüğü cezaları resen tenkis etmekle yükümlüdür. Ceza koşulunun fahiş olup olmadığı, tarafların iktisadi durumu, özel olarak borçlunun ödeme kabiliyeti ile beraber, borçlunun borcunu yerine getirmemiş olması, yani sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle sağladığı menfaat, borçlunun kusur derecesi ve borca aykırı davranış ağırlığı ölçü alınarak tayin edilmeli ve hüküm altına alınan ceza miktarı, hak, adalet ve nesafet kurallarına uygun olarak takdir ve tesbit edilmelidir.

  Somut olayda davalının mesken aboneliğinin bulunduğu evi ve sözleşmeye aykırı olarak yayınların izlendiği kahvehane, Çine ilçesinin Mutaflar Köyündedir. Davalının iktisadi durumu ile ceza miktarının fahiş olup olmadığ konusunda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda araştırma ve değerlendirme yapılmamıştır. Bu tür suç işleyenlere 5866 sayılı yasanın 80/son-b maddesine göre verilecek cezanın 50.000 YTL. olduğu belirtilerek ve bununla kıyaslanarak, kararlaştırılan cezai şart miktarının hak ve nesafete uygun olduğu sonucuna varılması doğru değildir. Zira somut olayın cerayan ettiği yer köy olup, kıyaslama yapılan emsal alınan idari para cezası arasında da bağlantı ve benzerlik bulunmamaktadır.

  Mahkemece yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılıp, sonunca uygun olarak karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

  SONUÇ: 1.bent gereği diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.bent gereği kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 3.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA