kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2007/14454 E., 2007/14736 K.
 • HUKUKİ AYIP
 • İHALE ŞARTNAMESİ

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 194 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacılar, davalının açık arttırma ihalesinden 14.01.2005 tarihinde 447.000,00 YTL ödemek suretiyle taşınmaz satın aldıklarını, ancak satıştan sonra taşınmazın 2001-2003 dönemine ilişkin emlak vergi borcunun çıktığını, kendilerinin bunu ödemek zorunda kaldıklarını ileri sürerek, ihtara rağmen ödenmeyen 5.697,99 YTL'nin faizi ile tahsilini talep etmiştir.

  Davalı, idari yargının görevli olduğunu, taşınmazın P...bank'tan fona devredildiğini, 23.07.2004 tarihinde kurum adına tescil edildiğini, 2001-2002-2003 tarihinde dava dışı 3. şahıs adına kayıtlı olduğunu, kendilerinin vergiden muaf olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, davalı kurumun vergiden muaf olduğuna ve borcun taşınmazın davalıya devrinden önceki döneme ait olduğuna dayanılarak davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

  Davacılar, 14.01.2005 tarihinde satın aldıkları taşınmazın, satımdan sonra ortaya çıkan ödemek zorunda kaldıkları 2001-2003 dönemine ait vergi borcunun tahsili için eldeki davayı açmışlardır. Davalı kurum, vergiden muaf olduklarını ve borçtan kendilerinin sorumlu olmadığını bildirmiştir. Taşınmazın ihale sonucu davalı tarafından davacıya satıldığı ve 14.01.2005 tarihinde tapuda devir yapıldığı konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık yoktur. Satıştan sonra ortaya çıkan geçmiş döneme ait emlak vergi borcu hukuki ayıp niteliğinde olduğundan, bu borçtan davacının akidi konumunda olan satıcı sorumludur. İhale şartnamesinde yer alan "sözleşme masrafları ile vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülüklerin yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacağı" hükmü devir ve tescil işlemleri ile ilgilidir. Satıcının satılanın ayıptan salim olmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğundan, mahkemece davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına (BOZULMASINA), 06.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA