kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2007/9308 E., 2008/346 K.
 • ALACAK DAVASI
 • SÖZLEŞMEDEN DÖNME
 • SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalı ile aralarında düzenlenen 31.12.2004 tarihli sözleşme gereğince davalıya motorin ve süper benzin sattığını, davalının sözleşmenin 15/2 maddesi hükmüne aykırı olarak fiyat farkına bağlı olarak oluşan alacağını ödemediğini, fiyat farkı alacağının tahsilini istediğinde davalının sözleşmenin fiyat farkına dair hükmünün geçersiz olduğundan bahisle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini, feshin haksız olduğunu ileri sürerek sözleşmenin geçerli olduğunun tespiti ile teslim edilen kısımla ilgili olarak 2.633,97 YTL fiyat farkı alacağı ve sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı kar kaybı karşılığı 5.000,00 YTL'nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, sözleşmenin 15/2 maddesi hükmünce davacının talebinde haklı bulunduğu gerekçe gösterilerek taraflar arasında imzalanan 31.12.2004 tarihli sözleşmenin geçerli olduğunun tespitine, fiyat farkı olarak hesaplanan 2.633,97 YTL ile sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle davacının uğradığı müspet zarar olarak 2.247,01 YTL'nin tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Taraflar arasında düzenlenmiş bulunan 31.12.2004 tarihli sözleşmenin 5. maddesinde davacıdan toplam ne kadar akaryakıt alınacağı belirtildikten sonra, alınan bu akaryakıt nedeniyle ne miktarda ödeme yapılacağı da (6) maddede açıklanmıştır. Sözleşmenin 15/2 maddesinde de bu iş için fiyat farkı verileceği öngörülmüştür. Sözleşme hükümleri tarafları bağlar. Hal böyle olunca mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davalının sözleşmeyi haksız olarak feshettiğinin kabulü gerekir. Fiyat farkı ve kar kaybı alacağının tahsiline hükmedilmesinde bir isabetsizlik yok ise de davacı, sözleşmenin feshi nedeniyle ifa edilmeyen kısma ilişkin olarak kar kaybı talebinde bulunduğuna ve mahkemece bu kalem isteğin kabulüne karar verildiğine göre artık sözleşmenin geçerli olduğunun tespitine karar verilemez. Davacı ifa edilmeyen bölümle ilgili olarak kar kaybı talebinde bulunmuş olmakla sözleşmeden dönme iradesini açıklamış olup mahkemece yalnızca taraflar arasındaki sözleşmenin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğinin tespiti ile yetinilmesi gerekirken sözleşmenin geçerli olduğunun tespitine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

  SONUÇ: Yukarıda birinci bentte belirtilen nedenle diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte belirtilen nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 17.1.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA