kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2008/7449 E., 2008/14015 K.
 • HAKEM HEYETİ KARARI
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
 • TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

   

 • 4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 22 ]
 • 4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 23 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı, davalı ile aralarında “

  “Digitürk Konut İçi Bireysel Abonelik Sözleşmesi”

  ” bulunduğunu, davalının 170.65 YTL borcunu ve bunun işlemiş faizini ödemediğini, girişilen icra takibine itiraz ettiğini, Tüketici Mahkemesinde açılan dava yönünden miktar itibarıyle bu tür uyuşmazlıkların Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerince çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik karar verildiğini, Beşiktaş İlçesi Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduklarını, Hakem Heyetinin de tacir olan davacının, tacir olması nedeniyle talep hakkının olmadığı ve şikayet hakkının bulunmadığından bahisle talebini reddettiğini, Halbuki alacağının sözleşmeden kaynaklandığı ve bu ücretin verilen hizmetin karşılığı olduğunu, yasaya aykırılığının bulunmadığını ileri sürerek, Beşiktaş Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı' nın 28.6.2006 tarih ve 2006/247 sayılı kararının iptaline ve işlemiş faiziyle birlikte 643.70 YTL ye ulaşan alacağın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, taraflar arasındaki uyuşmazlığın 4077 Sayılı yasadan kaynaklandığı ve miktar itibarıyle sorunun çözümün de Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ait olduğu, görevden kaçınmanın sorumluluk getireceği gerekçe gösterilerek Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına, davacının diğer taleplerinin reddine, talep halinde dosyanın Beşiktaş Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiş; miktar itibarı ile kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

  Dava, taraflar arasındaki abonelik sözleşmesine dayalı olarak ödenmeyen abonelik ücretinin tahsiline ilişkin olarak Beşiktaş Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nce verilen kararın itirazen kaldırılmasına ve alacağın tahsiline ilişkin olup, Taraflar arasındaki uyuşmazlıkta davacının verdiği hizmet karşılığında davalıdan talepte bulunup bulunamayacağı, Mahkemeninde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararını kaldırırken onun yerine geçip, yeni bir karar verip veremeyeceği noktasında toplanmaktadır. 4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Yasanın 22. maddesinin 5. fıkrasında "Değeri beş yüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda (1.1.2006 tarihinden itibaren bu miktar 724.99 YTL ye çıkarılmıştır) Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İf1as Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz, ancak talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir”

  ” yazılıdır. Yine aynı yasanın 23/1 maddesinde de “

  “Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılacağı”

  ” yazılıdır. Davacının talep ettiği 643.77 YTL nın yasada öngörülen 724.99 YTL nın altında kaldığı da dikkate alınmak suretiyle az yukarıda açıklanan yasa maddeleri de birlikte değerlendirildiğinde mahkemece, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine itiraz şeklinde gelen iş bu talep yönünden taraf delilleri toplanıp, işin esası incelenmek suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis etmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK nun 427/6 maddesine dayalı olarak talep ettiği kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 25.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA