kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2008/7972 E., 2008/13809 K.
 • GÖREV
 • İHTİYATİ HACİZ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 258 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  İhtiyati hacze itiraz eden, Eskişehir İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/18 D.İş sayılı dosyasında alacaklının talebi üzerine aleyhine ihtiyati haciz kararı verildiğini, oysa Eskişehir İş Mahkemesi'nde açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararı ile kendilerinin menkul ve gayrimenkulleri üzerine ihtiyati tedbir konularak alacağın güvence altına alındığını, Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/295 E. nolu dosyası ile iflasın ertelenmesi talebinde bulunduklarını ve bu mahkemenin İİK'nın 179/b-2,3 maddesindeki takip yasağı istisnaları gözetilmek suretiyle İİK'nın 179/b-l maddesi gereğince aleyhlerine haciz ve iflas yolu ile başlatılmış ve başlatılacak olan icra takiplerinin tedbiren durdurulmasına karar verildiğini belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasını istemiştir.

  Alacaklı, İş Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararının ihtiyati haciz kararı verilmesine engel teşkil etmediğini, İİK'nın 265. maddesindeki ihtiyati hacze itirazın şartlarının oluşmadığını, alacaklarının Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi'nin tedbir kararındaki takip yasağı istisnalarından olduğunu, ihtiyati haczin koşulları gerçekleştiğini savunarak itirazın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, duruşma açılarak itirazın reddine karar verilmiş, karar ihtiyati hacze itiraz eden tarafından temyiz edilmiştir.

  1- İhtiyati haciz isteyenin Eskişehir İş Mahkemesi'nin 27.02.2008 tarih 2007/1281 E. 2008/164 K. sayılı ilamını dayanak göstererek 07.03.2008 tarihli talebi üzerine, mahkemece 10.03.2008 tarihinde evrak üzerinde borçlunun teminatsız olarak 6.542,17 YTL borç ve masrafa yetecek kadar adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına, araçların trafik kayıtlarına, ayrıca varsa banka hesaplarına ihtiyati haciz konulmasına karar verildiği, borçlunun ihtiyati hacze itiraz etmesi üzerine mahkemece duruşma açılarak itirazın reddine karar verildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

  İhtiyati hacizle ilgili İİK'nın 258. maddesinde mahkemeden söz edilirken sadece yetkili mahkeme gösterilmiş, görevli mahkeme hakkında bir belirleme yapılmamıştır. Mahkemelerin görev ve yetkileri kanunla belirlendiğine ve bu konuda da kanunda açık hüküm bulunmadığına göre, genel kurallar uygulanacaktır. O yerde görev bakımından özel mahkeme bulunuyorsa o mahkeme, ayrı bir özel mahkeme kurulmamışsa genel mahkeme özel mahkeme sıfatıyla ihtiyati hacze karar vermelidir. Bu durumda ihtiyati hacze konu ilam İş Mahkemesinde verildiğine göre ihtiyati hacze de özel yetkili İş Mahkemesi tarafından bakılması gerekir. Görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. Mahkemece görev yönü düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  2- Bozma nedenine göre bu aşamada sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

  Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle hükmün (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenle sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına, 19.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA