kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2009/4973 E., 2009/12187 K.
 • VEKALET ÜCRETİ
 • FERAGAT

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 91 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 95 ]
 • 1136 S. AVUKATLIK KANUNU [ Madde 163 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatmca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalının avukatı olarak idare mahkemesinde BBDK ve Sermaye Piyasası Kurulu aleyhine açtığı dava sonuçlanacakken, davalı tarafından kurumun yaptığı ödeme kabul edilerek davadan vazgeçildiğini, ancak vekalet ücretinin ödenmediğini öne sürerek, 7563 YTL'nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  Davacı avukatın, davalının vekili olarak Ankara Altıncı İdare Mahkemesinin 2004/86 esas sayılı dosyası İle 37.577.70 YTL'nin tahsili istemiyledava açtığı, İdare Mahkemesince 14.11.2007 tarihli kararla, 16.12.2003 tarih ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, davacıya 37.577.70 YTL ödeme yapıldığı ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığı, dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacı, dava neticeleneceği sırada davalının yapılan ödemeyi kabul ederek davadan vazgeçtiğini, vekalet ücretini de ödemediğini belirterek, eldeki davayı açmıştır. Davalı ise, 700 YTL vekalet ücreti için sözlü anlaşma bulunduğunu ve bu miktarın da belge alınarak ödendiğini savunmuştur. Mahkemece, davalıya ödenen 37.577.70 YTL'nin %10'u üzerinden hesaplanan vekalet ücreti ile, davacı avukatın azledilmemesi halinde İdare Mahkemesinde AAÜT gereğince davacı avukat yararına hükmedilecek vekalet ücretinin toplamına karar verilmiştir. 16.12.2003 tarih ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İ... Bankası TAŞ nezdinde bulunan tasarruf ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca ödenmesine ilişkin esas ve usuller hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinin a bendinin 2. fıkrasında, "... hak sahiplerine ekte yer alan ibraname ve taahhütname alınmak kaydıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödeme yapılacağı../' hükmüne yer verilmiş olup, hak sahiplerine ödeme yapılması fırsatını doğuran bu hükümden yararlanmanın ön koşulu madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere, ibraname ve taahhütname imzalanmasıdır. Bu durum da yasal bir zorunluluk olup, mevzuata uygun davranarak alacağından vazgeçen davalı aleyhine sonuç doğurması kabul edilemez. O halde, davalı, yukarıda hesaplanan şekilde vekalet ücretinin tamamından sorumlu tutulamaz. Ancak vekaletin başladığı tarihten, davalı tarafından kendisine yapılan ödeme nedeniyle imzaladığı ibraname ve taahhütname tarihine kadar, davacının davalıya sağladığı hukuki yardım nedeniyle sarfedilen emek ve mesaiye karşılık, hak ve nesafete uygun bir avukatlık ücretinin ödenmesi gerektiği de, kabul edilmelidir. Mahkemece, davacı avukatın davalının vekili sıfatıyla ibraname ve taahhütname tarihine kadar sarfetmiş olduğu emek ve mesai değerlendirilerek, davacının hak ve nesafete göre alması gereken vekalet ücreti tespit edilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde Avukatlık Kanunu'na ve Tarifeye göre hesaplanan vekalet ücretinden davalının tümüyle sorumlu tutulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davalı yararına (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 26.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA