kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2009/7548 E., 2009/11479 K.
 • ISLAH
 • VEKALET SÖZLEŞMESİ
 • ZAMANAŞIMI

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 126 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 83 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacılar, davalı ile aynı taşınmaz üzerinde iştirak halinde malik olduklarını, davalıyı anılan taşınmazı kat karşılığında müteahhide vermesi, üçüncü kişilere satması vs konularda vekil tayin ettiklerini, davalının taşınmaz üzerine inşaat yaptırmasına rağmen kendilerini bilgilendirmediği gibi, satış bedelini de ödemediğini ileri sürerek hisselerine düşen bağımsız bölümlerin tespiti ile şimdilik 5.100 YTL'nin tahsiline karar verilmesini istemişler; 14.04.2008 tarihinde verdikleri ıslah dilekçeleri ile de 26.417 YTL'nin öde-tilmesini istemişlerdir.

  Davalı, davaya konu edilen taşınmazı vekaletnamesinde^

  ^ yetkiye dayanarak arsa halinde üçüncü kişiye 20.11.2000 tarihinde tapuda sattığını, davacıların kız kardeşlerine düşen hissenin de kendilerine ödenmesini istediklerini ve bu nedenle kendi hisse bedellerini almadıklarını savunarak davanın reddini dilemiş; ıslah dilekçesine verdiği cevabında ise, asıl davaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle ıslah edilen miktar yönünden zamanaşımı süresinin dolduğunu savunmuş ve davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, davaya konu taşınmazın 08.09.2004 tarihinde satıldığı ve 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı gerekçe gösterilerek bilirkişi raporu da esas alınmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun ge-rektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Davacılar, 16.11.2000 tarihli vekaletname ile davalıyı vekil tayin ettiklerini, davalının bu vekalete dayanarak taşınmazı kat karşılığında müteahhide verdiğini, hisselerini ödemediğini ileri sürerek talepte bulunmuşlar; daha sonradan 14.04.2008 tarihinde verdikleri ıslah dilekçeleri ile de taleplerini 21.317 YTL daha artırmak suretiyle toplam 26.417 YTL'nin öde-tilmesini istemişler, davalı ise, yasal 10 günlük süresi içerisinde davacıların ıslah taleplerine verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Toplanan delillerden ve özellikle getirtilen akit tablosu ve tapu kaydının incelenmesinden, davaya konu edilen 3 parsel numaralı taşınmazın davalı vekil tarafından 20.11.2000 tarihinde davacılara vekaleten dava dışı Ercan'a sattığı anlaşılmıştır. Davacılar ile davalı arasındaki ilişki vekalet ilişkisi olduğuna göre, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan davalarda zamanaşımı süresi BK'nın 126/4. maddesi uyarınca 5 yıldır. Davalı ıslaha konu edilen miktar yönünden süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuş olduğundan, vekaleten işlem yaptığı 20.11.2000 tarihi ile ıslah dilekçesinin verildiği 14.04.2008 tarihi arasında zamanaşımı süresinin dolduğu gözetilerek ıslah edilen miktar yönünden davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.

  Mahkemenin değinilen bu yönü gözardı ederek yazılı şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

  Sonuç: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle; davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle temyiz olunan kararın davalı yararına (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 13.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA