kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2004/16382 E., 2008/3767 K.
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
 • TALEPLE BAĞLILIK
 • VEKALET ÜCRETİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 67 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 74 ]
 • 1136 S. AVUKATLIK KANUNU [ Madde 163 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı, davalı avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalının trafik kazası nedeni ile açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarında avukatlığını yaptığını, vekalet ücretinin ödenmediği gibi haksız olarak da azledildiğini ileri sürerek, vekalet ücretinin tahsili için yapılan takibe haksız itirazının iptali ile %40 tazminata karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, yapılan sözleşmenin geçersiz olduğunu, ücret kısmının sonradan doldurulduğunu, azlin de haklı olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, 87.782 YTL vekalet ücreti alacağı yönünden itirazın iptaline, takip tarihinden faiz yürütülmesine, diğer taleplerin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının tüm, davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Davacı avukatın 13.11.1995 tarihli vekalet ile davalı adına 22.07.1998 tarihinde maddi ve manevi tazminat davası açıp takip ettiği, 02.03.2004 tarihinde de ilamı icraya koyduğu ve 07.04.2004 tarihinde de azledildigi dosya kapsamı ile anlaşılmaktadır. Yine davacı ile davalı avukat arasında imzalanan 12.07.2002 tarihli avukatlık ücret sözleşmesinde; halen

  1998/461 esasta devam eden davadan kaynaklanan tüm alacağın ana para ve faiz toplamının 150.000 dolardan az olmamak üzere %25'inin dava vekalet ücreti olarak ödeneceğini, alınacak kararın icra takibi konusu yapılması halinde tüm takip miktarı üzerinden %20 oranında icra avukatlık ücreti olarak ödeneceğinin kararlaştırıldığı görülmüştür.

  Mahkemece, icra takibi aşamasında mahkemece hükmedilen asıl tazminat tutarı ile faiz toplamı üzerinden sözleşmede öngörülen %25 oranı üzerinden 67.139 YTL ile hüküm ile karşı tarafa yüklenen 2.636 YTL ve ilamlı icraya konu tutar üzerinden Avukatlık Ücret Tarifesine göre hesaplanan 15.416 YTL vekalet ücretleri ile davacı avukat tarafından ödenen harç tutarı 2.636 YTL toplamı 87.782 YTL üzerinden itirazın iptaline karar verilmiştir. Ancak, davacı avukat tarafından itirazın iptali davasının konusunu oluşturan takip talebi ile, dava ve icra vekalet ücretleri ile işlemiş faizleri ve harç tutarını istediği, karşı tarafa yüklenen vekalet ücretinin takibe konu edilmediği anlaşılmaktadır. Hakim iki tarafın iddia ve savunmalarıyla bağlı olup, talepten fazlaya karar veremez (HUMK m. 74). Bu durumda, talebe konu edilmeyen karşı yan vekalet ücreti kaleminin reddi gerekirken kabulü usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  3-Davalı temyiz dilekçesinde, davacı tarafından yapılan takip ile icra dosyasına ödemelerde bulunduğunu ve mahkemece dikkate alınmadığını ileri sürmüştür. Mahkemece, davalının bu iddiası üzerinde durularak, ödeme varsa miktar ve tarihleri araştırılarak sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece, açıklanan hususlar gözönünde tutularak bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  Son u ç: Yukarıda açıklanan 1. bent gereğince davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. ve 3. bentler gereğince temyiz olunan kararın davalı yararına (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 17.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA