kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2007/10850 E., 2008/356 K.
 • İCRA İNKAR TAZMİNATI
 • MENFİ TESBİT DAVASI

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 72 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 438 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalı banka şubesine giderek kredi başvurusu talebinde bulunduğunu, ancak faizlerin o dönem yüksek olması nedeniyle şube personeline başvurudan vazgeçtiğini söylediğini, buna rağmen bankanın haberi olmadan adına hesap açarak tahakkuk ettirilen krediyi yatırdığını, adına yatan paradan her ay kesinti suretiyle kredi miktarının geri ödemesinin bankaca tahsil edildiğini, en son bakiye faiz tutarının kendisinden talep edilmesi üzerine durumdan haberdar olduğunu, bankadan kredi miktarını tahsil etmediğini ileri sürerek istenen 2.547,63 YTL'den borçlu olmadığının tespitine, %40 inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, cevap dilekçesinde ve ilk celsede açılan davayı kabul ettiklerini, ancak davacının kredi başvurusundan vazgeçtiğine dair yazılı bildirimde bulunmaması nedeniyle davanın açılmasına sebep olmadıklarından yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmamaları gerektiğini savunmuştur.

  Mahkemece, davanın kabulü ile davacının davalı bankaya 2.547,63 YTL borçlu olmadığının tespitine, davalı vekili davayı kabul ettiğinden ve istenen %40 tazminata ilişkin bir itirazı bulunmadığından alacağın %40'ı oranında tazminatın davalıdan tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalının sorumlu tutulmasına karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-İİK 72 maddesi gereğince borçlu lehine tazminata hükmedilebilmesi için alacaklının haksız ve kötü niyetli olarak icra takibi yapmış olması gerekir. Davalı, davacı hakkında icra takibi başlatmadığına göre ve davalının kabul beyanında %40 tazminattan açıkça söz edilmediğine göre davacının bu konudaki talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK. 438/7 maddesi gereğidir.

  SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın "Hüküm" fıkrasının ikinci paragrafında yazılı olan "dava konusu alacağın %40'ı oranındaki tazminatın davalıdan alınıp davacıya verilmesine" sözlerinin hükümden çıkarılarak yerine "yasal şartları oluşmadığından davacının tazminat talebinin reddine" sözlerinin yazılarak, hükmün düzeltilmiş bu hali ile ONANMASINA,peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 17.1.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA