kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2008/10315 E., 2009/1412 K.
 • İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
 • KEFİLİN SORUMLULUĞU

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 45 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükhnün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı banka, davalılardan Erdoğan'ın aldığı Yuva Kredisine diğer davalıların kefil olduğunu, asıl borçlu hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile diğer borçlu kefiller için borcun tamamı ve asıl borçlu için ipotek miktarını aşan borç için ayrıca icra takibi başlattıklarını, kefil olan davalıların borcun tanhamına, asıl borçlunun ise faiz oranına itiraz ettiğini, itirazların haksız olup iptöline ve icra inkar tazminatına hükmedilmesin'! istemiştir.

  Davalılardan asıl borçlu Erdoğan, asıl alacaklara itiraz etmediğini, faiz oranının fahiş uygulandığını, diğer davalı Alaaddin ise, asıl borçlu hakkında takip yapıldığını ve borcunu ödediğini savunarak davanın reddini dilemişler, diğer davalı yargılamaya katılmamıştır.

  Mahkemece, her iki icra takibine davalıların itirazlarının iptaline, davalılardan Erdoğan faize itiraz ettiğinden, bu davalıdan istenen icra inkar tazminatının reddine, diğer davalılardan asıl alacağın %40'ı oranında icra inkar tazminatının alınmasına karar verilmiş; hüküm, davalı Erdoğan ve Alaaddin tarafından temyiz edilmiştir.

  1-

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun ge-r^

  ^ktirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı Erdoğan'ın tüm, diğer davalının sair temyiz itirazlarının reddine,

  2-

  Davacı banka, davalılardan Erdoğan'ın aldığı tüketici kredisine diğer davalıların kefil olduğunu, borcun ödenmemesi nedeni ile asıl borçlu hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlattığı gibi, borcun tamamı i£

  £in kefiller ve ipotek miktarını aşan kısım için asıl borçlu hakkında takip yaptığını, davalıların haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürmüştür. ÜK'nın 45. maddesi gereğince davacı alacaklı, kefil olan borçlulardan bu alacağının ancak ipotek miktarını aşan kısmını isteyebilir. Mahkemece bu yön gözardı edilerek ödenmeyen kredi borcunun tamamı üzerinden kefiller yönünden itirazın iptaline karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

  Sonuç: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı Erdoğan'ın tüm, Alaaddin'in sair itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı Alaaddin yararına (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalı Alaaddin'e iadesine, 10.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA