kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2009/6980 E., 2009/13332 K.
 • DEVİR
 • İŞ MAKİNASI
 • RESMİ ŞEKİL

   

 • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 20 ]
 • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 22 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve müdahil Rıza avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, Ziraat Odasına 590...247 plaka ile kayıtlı Loverda marka biçerdöveri, 2005 yılı Kasım ayında davalıdan satın aldığını, karşılığında her biri 12.000 Euro bedelli dört adet bono verdiğini, sözleşmenin yasanın öngördüğü şekil şartına uygun olmadığı için geçersiz olduğunu, biçerdöveri iadeye hazır olduğunu belirterek, bonolardan dolayı borçlu olmadığının tespiti ile haksız icra takibinde bulunan davalıdan %40 tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davacı yanında müdahil olan ve dava konusu senetlerde kefil sıfatı bulunan Rıza da, sözleşmenin geçersizliği nedeniyle iptal talebinde bulunmuştur.

  Davalı, davacının biçerdöveri iki buçuk yıl kullandığını, tarım makinasının devrini vermeye hazır olduğunu, davacının iyiniyetli olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, senetlerin satış sözleşmesinin avans olarak verildiği, yapılan icra takibine davacının itirazının olmadığı, bononun illetten mücerret olduğu gerekçesiyle davanın reddine dair verdiği karar, davacı ve müdahil davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  M... Ziraat Odası'na 110.../A seri no ile Kamil ve Rıfat adına tescilli Loverda marka biçerdöverin Kasım 2005 tarihinde davalı tarafça davacıya resmi olmayan şekilde satılıp zilyetliğin davacıya teslim edildiği, karşılığında keşidecisi M.Kemal, müteselsil kefilleri Rıza ve Nazmi, lehdarı Tolga olan her biri 12.000 Euro bedelli 30.11.2006, 30.11.2007, 30.11.2008 ve 30.11.2009 vadeli 4 adet bono verildiği, biçerdöverin 19.02.2008 tarihinde noterde yapılan satış sözleşmesi ile Kamil ve Rıfat tarafından davalı Tolga'ya satılıp, K... Ziraat Odası Başkanlığı tarafından tescilinin yapıldığı dosya içeriği ile sabit olduğu gibi, bu hususlar tarafların ve mahkemenin de kabulündedir.

  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 22/c-2 maddesine göre iş makinası tarzında olan araçlardan, özel ve tüzel kişilere ait olanların tarım kesiminde kullanılanların Ziraat Odası'nca tescillerinin yapılarak belge ve plakaların verileceği kabul edilmiştir. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 29/A-d-2 maddesinde de aynı doğrultuda düzenleme yapılmıştır. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin satış ve devirler bölümünün 36. maddesinde Karayolları Trafik Kanunu'nun 20/d maddesindeki düzenleme doğrultusunda tescil edilen araçların satış ve devir işlemlerinin noterlerce yapılması zorunludur hükmü getirilmiştir.

  Yukarıda açıklandığı üzere, davaya konu biçerdöverin yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun noterde satış işlemi yapılmamıştır. Sözleşme geçersiz olduğundan herkes aldığını iade ile yükümlüdür. Davalı satıcının geçersiz sözleşmeye dayalı olarak aldığı bonolara dayanarak talepte bulunması mümkün olmadığı gözetilmeksizin, yazılı gerekçe ile davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  Sonuç: Davacı ve davacı yanında müdahilin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 16.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA