kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

14. Hukuk Dairesi 2010/11317 E., 2010/12760 K.
 • TALEP SONUCUNA BAĞLILIK KURALI

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 74 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 24.10.2008 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen 04.11.2009 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı temsilcisi tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Davacı köy tüzel kişiliği, kadastro çalışmaları sırasında Hazine adına tescil edilen 126 ada 1 ve 127 ada 1 numaralı parsellerin köylerine ait olduğunu belirterek tapu kayıtlarının iptali ile köy adına tescili isteğinde bulunmuştur.

  Davacı, 127 ada 1 numaralı parsele ilişkin isteminden feragat etmiştir.

  Davalı, davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 126 ada 1 numaralı parselin tapu kA....ın iptali ile mera olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

  Hükmü, davalı temyiz etmiştir.

  HUMK'nun 74. maddesi gereğince hakim, her iki tarafın iddia ve savunmaları ile bağlı olup ondan fazlasına veya başka bir şeye hüküm veremez.

  Eldeki davada davacı, taşınmazın mera olduğu iddiasını ileri sürmediği gibi, mera olarak sınırlandırma istemi de bulunmadığı halde HUMK'nun 74. maddesi hükmüne aykırı olarak dava konusu parselin "tapu kaydının iptali ile mera olarak sınırlandırılmasına" şeklinde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ:Davalının temyiz itirazlarının yukarıda açıklanan nedenlerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 22.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA