kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

14. Hukuk Dairesi 2009/215 E., 2009/940 K.
 • HARCI ÖDENMEYEN İŞLEMLER
 • İŞLEMDEN KALDIRMA VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

   

 • 492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 32 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 409 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı tarafından, davalı aleyhine 14.07.2005 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.05.2008 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi istemine ilişkindir.

  Mahkemece, Dairemiz bozma kararına uyulmuş dava kabul edilmiştir.

  Hükmü davalı temyiz etmiştir.

  Dava dosyasının incelenmesinden, takip edilmeyen davanın 04.03.2008 tarihinde işlemden kaldırılmasına karar verildiği, davacının bir ay süre geçtikten sonra 07.04.2008 tarihinde davayı yenilediği görülmektedir.

  HUMK.nun 409/III. maddesi gereğince dava dosyasının işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenilenmesi halinde harç alınır. Bu harç yenileyen tarafından ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava yeni bir dava sayılmaz. 492 sayılı Harçlar Kanununun 32. maddesi hükmüne göre de yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe sonraki işlemler yapılamaz.

  Görülüyor ki, mahkemece harç alınmadan müteakip işlemlere devam edilmiş, çekişmenin esası incelenerek hüküm kurulmuştur. Değinilen bu yönlerin gözetilmemesi doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

  SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 29.01.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA