kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

14. Hukuk Dairesi 2009/42 E., 2009/939 K.
 • DÜZELTME
 • YOLSUZ TESCİL

   

 • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 1027 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 12.12.2005 gününde verilen dilekçe ile vakıf şerhinin terkini istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair verilen 07.10.2008 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Dava, tapu kayıtlarında mevcut "Sultan Selim Vakfı" ve "Sultan Mehmet Vakfı" şerhlerinin kaldırılması istemiyle açılmıştır.

  Davalı, davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece 772 ve 1137 parseller hakkındaki dava reddedilmiş, diğer taşınmazlardaki kayıtlara vakıf şerhleri yolsuz olarak işlendiğinden kabul edilmiştir.

  Hükmü davalı Vakıflar İdaresi temyiz etmiştir.

  Gerçekten, Türk Medeni Kanununun 1027. maddesi hükmünce kayıtlardaki düzeltmeler ilgililerin yazılı rızaları olmadıkça ancak mahkeme kararı ile yapılabilir. Somut uyuşmazlıkta çekişme konusu taşınmazlara işlenen vakıf şerhleri ilgililerin yazılı rızaları ile değil, idarenin tek taraflı işlemiyle konulduğundan bu şerhler yolsuz tescil niteliğindedir. Davanın bu gerekçelerle kabulünde bir yanılgı yoktur.

  Ancak;

  Dava konusu 1137 parsel hakkında hüküm fıkrasının 1. bendinde istek kabul edildiği halde hüküm fıkrasının 3. bendinde davanın reddi yönünde hüküm kurulmuş olup, bu şekilde aynı parsel için çelişkili iki ayrı hüküm fıkrası tesis edildiğinden, karar bu nedenle bozulmalıdır.

  SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINMA, 29.01.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA