kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

14. Hukuk Dairesi 2009/2988 E., 2009/4463 K.
 • İHTİYATİ HACİZ
 • İHTİYATİ TEDBİR
 • ŞERHLER
 • TAPU KÜTÜĞÜ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 257 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 101 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 103 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 25.03.2004 gününde verilen dilekçe ile haczin fekki ve tespit istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 20.02.2008 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  Dava, 1165 parseldeki haciz şerhlerinin terkini istemiyle açılmıştır.

  Davalılardan İ... Bankası A.Ş. ve Hazine davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

  Hükmü davacı temyiz etmiştir.

  Dosyada yer alan bilgi ve belgelerden davacının dava dışı İsmet aleyhine açtığı davada 1165 sayılı parselin 7500/15460 payını adına hükmen tescil ettirdiği, 18.03.2003 tarihinde açtığı davada ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu, taşınmazın tapu kaydına 12.05.2003 tarihinde tedbir şerhinin işlendiği, bunun 02.12.2003 tarihinde kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 101 ila 103. maddelerinde düzenlemesi yapılan ihtiyati tedbirden amaç, mahkeme hükmüyle davadan önce veya dava sırasında dava konusu alacağa tehlikeye düşmeden ka-vuşabilmek için menkul veya gayrimenkule el koymak, devir ve temlikini (önlemektir.

  Kuşkusuz, taşınmaz kaydına tedbir şerhi işlenmeden evvel bu kayda konulan ihtiyati haciz şerhleri hüküm ve sonuç meydana getirir. Ancak, kayda pir taraf lehine ihtiyati tedbir şerhi işlenerek aleniyet kazandıktan sonra mevcut şerhe rağmen başkaca kısıtlamalar işlenmişse bunlara değer tanınmaz. Çünkü, tapunun aleniyet prensibi gereği sonradan konulan şerh sahiplerinin daha önce konulan şerhi gördükleri kabul edilir. Yargıtay'ın yer-eşmiş uygulaması da bu doğrultuda olup, ihtiyati tedbir şerhinin tapuya şlenmesinden sonra konulan şerhler sebebiyle sonradan konulan şerhlerin bağlayıcı olmayacağı yolundadır.

  Mahkemece yapılan bu saptama dikkate alınarak davacı lehine 1165 d>

  >arsel kaydının 02.12.2003 tarihinde işlenen ihtiyati tedbir şerhinden sonra konulan şerhlerin terkini yerine istem bütünüyle reddolunduğundan karar bozulmalıdır.

  Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (İBOZULMASINA), peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, 0|

  |8.04.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA