kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2009/5396 E., 2009/9350 K.
 • ALACAĞIN TEMLİKİ
 • TEMERRÜT FAİZİ

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 104 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 169 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatımca temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalı şirketin E... Belediyesi'ndeki istihkakının 160.000 YTL'sini borcuna karşılık 21.09.2005 günlü temlikname ile temlik ettiğini, dava dışı Belediye ile davalı arasında yapılan sözleşmeye göre temliknamenin geçersiz olduğu bildirilerek ödeme yapılmadığını, tahsili için başlatılan icra takibine de itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın İptaline ve %40 icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, Belediye ile yapılan sözleşmede temlik yasağı bulunduğunu, temliknamenin geçersiz olduğunu, davacının iddia ettiği alacağın kaynağını ispat edemediğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, davalının temlik yasağını bilerek alacağını davacıya temlik ettiği, temliknamenin yasaya uygun borç ikrarını içeren yazılı belge niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, Sincan Birinci İcra Müdürlüğü'nün 2005/5094 sayılı dosyasında yapılan takibe itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  Davacı, yargılama boyunca alacağın kaynağının taraflar arasındaki hukuki ilişki olduğunu ileri sürmüştür. Davalı ise, davacı ile aralarında hukuki bir ilişki bulunmadığını, davacının temel ilişkiyi açıklayamadığını, temliknamenin geçersiz olduğunu savunmuştur. Temlik alan davacı ile temlik eden davalı arasındaki uyuşmazlığın BK'nın 169. maddesi hükmü dairesinde çözümlenmesi gerekir. Maddeye göre, alacağın temliki İvaz mukabilinde yapılmış ise, temlik eden kimse, temlik zamanında alacağının mevcut olduğunu, borçlunun ödeme yapacağını garanti etmiş ve bu miktarı temellük edene karşı borçlanmış olur. Fakat, ayrıca taahhüt etmedikçe, borçlunun aczinden sorumlu değildir. Temlik bir ivaz ve karşılık almaksızın yapılmış ise, temlik eden, alacağın mevcudiyetini dahi zamin olmaz ve bu borçtan dolayı temellük edene karşı sorumlu bulunmaz. Dosyada mevcut Ankara Elliüçüncü Noterliği'nin 21.09.2005 günlü temi ikna m es in de, "davalının, dava dışı E... Belediyesi'nde tahakkuk etmiş veya edecek hakediş ve alacaklarından 160.000 YTL'lik kısmının bütün hukuki sonuçları ile davacıya temlik edildiği" belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece, temlikin ivazlı olup olmadığı konusunda taraflarca sunulacak deliller toplanıp, hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  Kabule göre de, BK'nın 104/son maddesi gereği işlemiş temerrüt faizine faiz yürütülecek şekilde itirazın iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

  Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davalı yararına (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 06.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA