kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2008/13133 E., 2009/8618 K.
 • DAVA HAKKI
 • GİZLİ AYIP
 • HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI

   

 • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 2 ]
 • 4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 13 ]
 • 4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 4 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı M.... Tlc. A.Ş. avukatınca duruşmalı, diğer davalı tarafından duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalıdan 22.12.2000 tarihinde 27.588.188.764 TL'ye satın aldığı 2001 model C 200 K Mercedes marka aracın değişik yerlerindeki paslanma nedeniyle 27.08.2002 ve 19.06.2006 tarihlerinde serviste garanti kapsamında boyandığını, iki yılda bir aracın değişik yerlerinde paslanma olduğunu ileri sürerek, aracın yenisiyle değiştirilmesine, aksi halde bedelinin alım tarihinden itibaren işleyecek faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı M... Tlc. Türk A.Ş., dava konusu aracın müşteri memnuniyeti kapsamında boyandığını, satım tarihinde yürürlükte olan kanuna göre 1 yıl olan zamanaşımı süresinin dolduğunu savunarak, davanın reddini dilemiş, diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

  Mahkemece, 18.04.2008 tarihli bilirkişi raporu gereğince araçta mey-dana gelen arızanın dış etkenlerden kaynaklanmadığı, gizli ayıp bulunduğu, zamanaşımı süresinin işlemediği, tüm onanmlara rağmen sorunun giderile-mediği ve şartlann oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne, aracın davalılara geri verilerek, aynı model ve tipteki yenisinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

  1- Davacı, 22.12.2000 tarihinde satın aldığı aracın önce tavanında, daha sonra bagaj iç kısmı ve akaryakıt kapağı çevresinde paslanma olduğunu, 27.08.2002 ve 19.06.2006 tarihlerinde servis tarafından boyanarak iade edil-diğini, sorunun boyamayla giderilemediğini, paslanmanın iki yılda bir tek-rarladığını İleri sürerek, araan yenisi ile değiştirilmesini talep etmiş, davalı ise araçta ayıp olmadığını, zamanaşımı süresinin dolduğunu, araan müşteri mem-nuniyeti çerçevesinde boyandığını savunmuştur. Dava tarihinde yürüdükte bulunan 4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-kındaki Kanun'un 4. maddesi hükmü gereğince, tüketici satın aldığı malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde satıcıdan, verdiği bedelin iadesini, ayıp nispetinde bedelin tenzilini, ayıbın giderilmesi için gerekli onanmın yapılmasını, son olarak da araan yenisi ile değiştirilmesini isteyebilir. Aynı Kanun'un 13. maddesinin 3. fıkrasında da "Tüketici onanm hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın sü-reklilik arz etmesi veya tamiri İçin gereken azami sürenin aşılması veya tamirin

  mümkün bulunmadığının anlaşılması halinde, 4. maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir" hükmü bulunmaktadır. Öte yandan, 14.06.2003 gün ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14. maddesinde de "Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6'dan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararianamamayı sürekli kılması durumunda, tüketicinin malın ücretsiz olarak değiştirilmesini talep edebileceği" hükmü mevcuttur. Açıklanan bu Kanun ve Yönetmelik hükümleri ışığında dava konusu olaya bakılacak olursa, davacı tarafından 22.12.2000 tarihinde satın alınan aracın değişik yerlerindeki paslanmalar nedeniyle 27.08.2000 ve 19.06.2006 tarihlerinde boyama İşleminin yapıldığı, davacının tercih hakkını onarım yönünde kullandığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan 18.04.2008 tarihli bilirkişi raporunda, sunroofun ön sol kenarında fitil yüzeyinde paslanma ve kabarma, tavan, kapı, çamurluk ve bagaj kapağı üzerinde önemli derecede korozyon ve kabarmalar tespit edildiği, sorunun dış etkenlerden kaynaklanmadığı, gizli ayıp bulunduğu, bu kusurların aracın değerini ve ondan beklenen faydayı azaltacağı belirtilmişse de, tüketicinin malın ücretsiz olarak değiştirilmesini talep edebilmesi için az yukarıda değinilen Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen şartların da oluşması gerekir. Somut olayda, dava konusu araç 27.08.2002 ve 19.06.2006 tarihlerinde paslanma nedeniyle yetkili servisçe boyanmış, ancak Yönetmelikte sözü edilen ttaynı arızanın ikiden fazla, farklı arızaların da dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6'dan fazla olması" şartları olayda gerçekleşmemiştir. Kaldı ki davacı, 19.06.2006 tarihinde en son onarım hakkını kullanmış, bu tarihten uzunca bir süre geçtikten sonra 18.12.2007 tarihinde eldeki davayı açmıştır. Dava hakkının makul sürede kullanılması zorunludur. Aksi halde, MK'nın 2/2. maddesi anlamında hakkın kötüye kullanılması söz konusu olur. Bu durumda mahkemece, açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

  2- Bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına.

  Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalılar yararına (BOZULMASINA), (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 22.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA