kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2010/3057 E., 2010/14705 K.
 • AYIPLI MAL
 • GARANTİ SÜRESİ

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki ayıplı mal satışı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı K...... A.Ş avukatınca duruşmalı, davacı avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat M..... S... ile davalı B....... O.. Tic. A.Ş vekili avukat B.... A.... T..t.. ve diğer davaılı vekili avukat İbrahim Ş..... K....'nın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR

  Davacı, davalı K…

  ……. O.. A.Ş'den satın aldığı, aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

  Mahkemece, davalı B....... O.. Servis A.Ş hakkındaki davanın husumetten reddine, diğer davalı hakkındaki davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı Kosifler Oto A.Ş tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Davacının, davalıdan 25.6.2007 tarihli fatura ile satın aldığı aracın 28.7.2007 tarihinde arızalandığı ve davacının onarım hakkını kullanarak yetkili serviste tamir ettirdiği aracın tekrar aynı nedenle 28.1.2009 tarihinde arızalandığı ve yetkili servisce onarıldığı, halen aracın normal çalıştığı ve arızası bulunmadığı, dosyadaki delillerden anlaşılmış olup, davacı aracın değiştirilmesi talepli bu davayı açmıştır. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince, tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikinden, farklı arızanın dörtten fazla tekrarlaması; farklı arızalar toplamının altıdan fazla olması, böylece maldan yararlanamamasının süreklilik kazanması veya tamir için gereken azami sürenin açılması ya da arızanın tamirinin mümkün bulunmaması durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edilecektir. İşbu davada, yönetmeliğin 14.maddesindeki şartlar oluşmadığından, Mahkemece, reddi gerekirken, davalı K…

  ……. O…

  … A.Ş hakkındaki davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  2-Bozma nedenine göre, davacının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

  SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davalı K…

  ……. O…

  … A.Ş yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 750,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalı K…

  ……. O…

  … A.Ş'ye ödenmesine, peşin alınan 752.00 TL. temyiz harcının istek halinde davalı K…

  ……. O…

  … A.Ş'ye iadesine, 8.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA