kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2010/3213 E., 2010/13240 K.
 • TAZMİNAT

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 98 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 49 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacılar, Afrika Cape Town seyahatini gerçekleştirmek için davalı şirketle 16.04.2007 tarihinde paket tur sözleşmesi imzaladıklarını, ulaşım İçin sunulan seçeneklerden L... Havayollarını tercih ettiklerini, davalılar tarafından vizeye gerek olmadığı söylendiği halde vizeleri olmadığı için hava alanında 8 saat bekletildiklerini, fazladan 3 aktarma ve 10 saat yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını, otele bir gün gecikmeli ulaştıklarını, dönüş seyahatinde davalıların kusuru ile valizlerinin Paris'te kaybolduğunu, valizlerin bulunması için iki gece İstanbul'da konaklamak zorunda kaldıklarını, valizlerinin bulunduğunu ancak içindeki birtakım eşyaların çalınmış olduğunu, Antalya'ya dönüş masraflarının kendileri tarafından karşılandığını, tatillerinin ıstıraba dönüştüğünü, maddi ve manevi zarara uğradıklarını İleri sürerek, 16.000 TL maddi, 15.000 TL manevi tazminata karar verilmesini istemişlerdir.

  Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

  Mahkemece, sözleşmede vize işlemlerinin davalı tarafça takip edileceği yönünde bir hüküm bulunmadığı, valizlerin kaybolmasından havayolu şirketinin sorumlu olduğu, davacı S... Restoran Ltd. Şti ile davalılar arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadığı, davalı Şeli'nin davalı şirket çalışanı olup husumetin ancak davalı şirkete yöneltilebileceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

  1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı S... Restoran Ltd. Şti.'nin tüm, diğer davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2- Taraflar arasında imzalanan 16.04.2007 tarihli paket tur sözleşmesinin 4. maddesine göre, "Tur bedeli, gezi programında belirtilen konaklama, ulaşım, rehber gibi hizmetlerin karşılığı toplam bedeldir." O halde, davalı şirket, ulaşım hizmetlerinin eksiksiz ve ayıpsız olarak yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Davacılar A.Berkant ve Seher, tatillerinin ıstıraba döndüğünü belirterek, manevi tazminat talep etmişlerdir. Borçlar Kanunu'nun haksız eylem faslında düzenlenen 49. maddesi, aynı Kanun'un 98/2. maddesi yollaması ile sözleşmeye aykırı davranışlarda da uygulanmaktadır. Kişinin onuru, saygınlığı gibi kişilik haklarını oluşturan değerlere saldırı halinde manevi bir zarar yani kişilik hak ve değerlerinde irade dışında gerçekleşen bir eksilmenin oluştuğunun kabulü gerekir. Davacıların, L... Havayollarında saatlerce bekledikten sonra, üç aktarma yapmak suretiyle, bir gün gecikmeli olarak otele vardıkları, davalı şirketin bir gün eksik hizmet verdiği, dönüş yolculuğunda valizlerinin kaybolduğu, valizlerinin bulunması için İstanbul'da konaklamak zorunda kaldıkları, tatillerinin sıkıntı ve strese neden olduğu, davacıların şahsiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde zarar gördüğü dosya içeriği ile anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece; tarafların sosyal ve ekonomik durumları incelenerek, davacılar A.Berkant ve Seher lehine, olayın oluşuna uygun ve makul bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde bu talebin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

  Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle, davacı S... Restoran Ltd. Şti.'nin tüm, diğer davacıların sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacılar A.Berkant ve Seher yararına (BOZULMASINA), 14.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA