kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2010/11317 E., 2011/2633 K.
 • ARAÇ SATIŞ İSTİHSAL

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 192 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacı, davalıdan 27.08.2004 tarihinde kayden satın aldığı aracın hırsızlık malı olduğu gerekçeleri ile emniyetçe zaptedilerek elinden alındığını ileri sürerek 26.233,00 TL arac bedeli ile araç satışındaki mağduriyeti nedeni ile 2000 TL manevi tazminatın faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece,davacının alacak talebinin kabulü ile 26.233,00 TL nin 7.06.2007 tarihinden yasal faizi ile davalıdan tahsiline ,manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş ,hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Davalı tarafından davacıya satılan aracın tamamen zaptedildiğinde uyuşmazlık yoktur. Davacının talep edebileceği tazminat B.K. 192. maddede belirtilmistir. Buna gore davacı alıcının satılandan istihsal ettigi veya istihsalini ıhmal ettiği semereler tenzil edilmek suretiyle tediye olunduğu semerenin faiziyle birlikte iadesini satılanı zapteden 3. şahıstan talep edemeyeceği sarfiyatı doğrudan doğruya satılanın zaptından mütevellit diğer zarar ve ziyanları talep edebilir. Mahkemece yasanın bu hükmü gözetilmeden zapt tarihindeki aracın değerine hükmedilmesi doğru değildir.

  SONUÇ:Yukarıda l. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent gereği usul ve yasaya aykırı olan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 23.2.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA