kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2011/13524 E., 2011/19637 K.
 • ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 189 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 192 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacılar, davalı N…

  ….. D…

  ….. adına kayıtlı 0. K. 7.. plakalı R…

  ……C…

  …. S…

  ….. 1.5.Dci marka aracın, Antalya 14. Noterliğince düzenlenen 31/12/2008 tarih 21081 yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi uyarınca davacı M…

  …. G…

  ….. tarafından 14.750 TL karşılığında, davalı Y.... A....'dan satın alınarak diğer davacı H…

  ….. G…

  …..'e verildiğini, dava konusu aracın H…

  ….. G…

  ….. tarafından da başka bir şahsa satıldığını, aracın,davacı H…

  ….. G…

  …..'in satışını yaptığı üçüncü şahsın kullanımında olduğu sırada zabıtaca çalıntı olduğu, suçta kullanıldığından bahisle araca el konulduğunu, iade edilmemesi üzerine aracı H…

  ….. G…

  …..'ten satın alan kişinin araç bedeli olarak H…

  ….. G…

  …..'e verdiği paranın iadesini istediğini, bunun üzerine paranın bu kişiye iade edildiğini, dava konusu aracın trafik tescil ve diğer tüm resmi kayıtlarına güvenerek iyi niyetle aracı satın almak istedikleri için satış bedeli olarak 14.750 TL davalı Y.... A....'a verdiklerini, kendi kusurlarından kaynaklanmayan ve nedenini kendilerinin de tam olarak bilmedikleri sebeplerle dava konusu araca resmi yetkililer tarafından el konulduğunu ve iade edilmediğini belirterek; şimdilik 7.250 TL'nin alacağın yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

  Davalılar, davaya cevap vermedikleri gibi duruşmalara da katılmamışlardır.

  Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delilerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması, davacı M..... ve davalı Y....'in araç satış sözleşmesinde vekil olarak hareket etmeleri nedeniyle davacı M.....'in aktif,davalı Y....'in pasif husumet ehliyetinin bulunmamasına göre sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık geçerli satıştan kaynaklanan BK. 189 ve sonraki maddelerinde düzenlenen zapta karşı tekeffül hükümlerinden kaynaklanmıştır. Davalı N…

  …..a ait aracın geçerli sözleşme ile davacı H.....'e satıldığı ve aracın hukuki ayıplı olması sebebiyle zaptedildiği uyuşmazlık dışıdır. BK.nun 192 maddesinde satılanın tamamen zaptolunması halinde satımın münfesih addolunacağı hükme bağlanmıştır. Şu duruma göre taraflar arasındaki satış feshedildiğinden alıcı B.K'nun 192. maddesinde açıklanan zararlarını talep edebilir. Yasanın bu hükümleri menfi zarara ilişkin olup, davalının kusursuz bulunması davacının az yukarıda açıklanan yasa maddeleri gereğince zararını istemesine engel teşkil etmez. Başka bir anlatımla satıcı kusursuz olsa bile, aracın alıcının elinden alınmasından kaynaklanan menfi zararını karşılamakla yükümlüdür. Mahkemece davacı H..... G....'in akidi olan H..... D.....'den talep edebileceği tüm masrafın hesap edilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, davanın tümden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  SONUÇ:Birinci bent gereğince sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün temyiz eden davacı H…

  ….. G…

  ….. yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 20.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA