kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2011/4202 E., 2011/14042 K.
 • DAVALILAR ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞMENİN DAVACIYI BAĞLAMAMASI
 • KONUTLARIN GEÇ TESLİM EDİLMESİ NEDENİYLE MAHRUM KALINAN KİRA BEDELİ

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 96 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davalı G…

  … Belediye Başkanlığı yönünden davanın kabulüne, diğer davalı hakkındaki davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı ve davalı Belediye avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı arsa maliki, taşınmazına konut yapılması konusunda davalılar G…

  … Belediye Başkanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın kendi aralarında "K…

  …-G…

  … Toplu Konut Projesi kapsamında Arsa Bedeli karşılığı Konut Devrine" ilişkin 31.05.2006 tarihli sözleşme imzaladıklarını, arsa maliki olarak taşınmazını tapuda 03.07.2006 tarihli şartlı bağış sözleşmesi ile davalı G…

  … Belediyesi'ne devrettiğini, davalı Belediyenin de bu taşınmazı diğer davalı Toki'ye konut yapması için devrettiğini, davalıların kendi aralarında imzaladıkları protokolde konutların tesliminin ruhsat alım tarihinden itibaren 16 ay içinde yapılmasının kararlaştırıldığı halde konutların halen teslim edilmediğini ileri sürerek geç teslim nedeni ile mahrum kalınan kira bedeli olan 17.507,00 TL'nin faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

  Mahkemece, davalı Toki aleyhine açılan davanın husumet nedeni ile reddine, diğer davalı aleyhine açılan davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edilmiştir.

  1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının bütün temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2- Davalı G…

  … Belediye Başkanlığı'nın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

  Davacı, eldeki dava ile davalıların konutları teslim etmediklerinden geç teslim nedeni ile mahrum kalınan kira bedelinin tahsilini istemiştir. Davacı ile davalı Belediye arasında yapılan 03.07.2006 tarihli sözleşmede G…

  … Belediyesi ile Toki arasında yapılan 31.05.2006 tarihli protokole ekli listede yazılı olduğu gibi kura sonucu belirlenecek konutların davacıya teslimi koşulu ile şartlı bağış yapılmış ise de, bu sözleşmede açıkça söz konusu protokoldeki şartların bu bağış sözleşmesi için de geçerli olacağı yönünde bir hüküm bulunmadığı gibi, şartlı bağış sözleşmesinde gerek G…

  … Belediyesi ve gerekse Toki yönünden yapılacak konutların hangi süre içinde yapılıp teslim edileceğine dair açık ve bağlayıcı bir hükme de yer verilmemiştir. Davalılar arasında yapılan protokolde belirlenen 16 aylık sürenin davacı ile davalı Belediye arasında geçerli olduğu kabul edilemez. Davacı, teslim yükümlüğü konusunda davalı Belediye'yi de ayrıca temerrüde düşürmediği dosya kapsamı ile de sabittir. Davalı Toki ile davalı Belediye arasında tanzim edilen 31.05.2006 tarihli sözleşmenin teslim yükümlüğü ile ilgili maddesi davacıyı bağlamayacağından, davacının bu sözleşmeye dayalı olarak talepte bulunması ve davanın kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

  S o n u ç: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle davacının bütün temyiz itirazlarının reddine, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı G…

  … Belediye Başkanlığı yararına (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 06.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA