kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2011/4644 E., 2011/12903 K.
 • MAHRUM KALINAN KİRA BEDELİ

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki müspet zararın tazmini davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davalı G.... Belediye Başkanlığı yönünden davanın kabulüne diğer davalı hakkındaki davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı Belediye avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacılar arsa maliki olduklarını, taşınmazlarına konutlar yapılması konusunda davalıların kendi aralarında "Kocaeli-G....Toplu konut Projesi kapsamında Arsa Bedeli karşılığı Konut Devrine " ilişkin 31.05.2006 tarihli sözleşme imzaladıklarını,arsa maliki olarak taşınmazlarını tapuda 27.07.2006 ve 18.08.2006 tarihli şartlı bağış sözleşmeleri ile davalı G..... Belediyesine devrettiklerini,davalı Belediyenin de bu taşınmazları diğer davalı Tokiye konut yapması için devrettiğini, davalıların kendi aralarında imzaladıkları protokolde konutların tesliminin ruhsat alım tarihinden itibaren 16 ay içinde yapılmasının kararlaştırıldığı halde konutların halen kendilerine teslim edilmediğini ileri sürerek geç teslim nedeni ile mahrum kaldıkları kira bedeli olan 36.630,00 TL nin faizi ile tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

  Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

  Mahkemece, davalı Toki leyhine açılan davanın husumet nedeni ile reddine,diğer davalı aleynine açılan davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davacı ve davalı Belediye tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin 2011/4644-12903 takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Davalı G.... Belediye Başkanlığının temyiz itirazlarının incelenmesinde,davacılar eldeki dava ile davalıların konutları teslim etmediklerinden geç teslim nedeni ile mahrum kaldıkları kira bedelinin tahsilini istemişlerdir.Davacılar ile davalı belediye arasında yapılan 27.07.2006 ve 18.08.2006 tarihli sözleşmelerde Gölcük Belediyesi ile Toki arasında yapılan 31.05.2006 tarihli protokole ekli listede yazılı olduğu gibi kura sonucu belirlenecek konutların davacılara teslimi koşulu ile şartlı bağış yapılmış ise de bu sözleşmelerde açıkça sözkonusu protokoldeki şartların bu bağış sözleşmesi içinde geçerli olacağı yönünde açıkça bir hüküm bulunmadığı gibi şartlı bağış sözleşmesinde gerek Gölcük Belediyesi ve gerekse Toki yönünden yapılacak konutların hangi süre içinde yapılıp teslim edileceğine dair açık ve bağlayıcı bir hükme de yer verilmemiştir.Davalılar arasında yapılan protokolde belirlenen 16 aylık sürenin davacılar ile davalı Belediye arasında geçerli olduğu kabul edilemez. Davacılar ,teslim yükümlüğü konusunda davalı Belediye yi de ayrıca temerrüde düşürmedikleri dosya kapsamı ile de sabittir. Davalı Toki ile davalı Belediye arasında tanzim edilen 31.05.2006 tarihli sözleşmenin teslim yükümlüğü ile ilgili maddesi davacıları bağlamayacağından ,davacıların bu sözleşmeye dayalı olarak talepte bulunmaları ve davanın kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

  SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle davacıların bütün temyiz itirazlarının reddine (2) bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı G.... Belediye Başkanlığı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 97.90 TL kalan harcın davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, 21.9.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA