kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2009/10040 E., 2010/631 K.
 • GÖREV
 • KİRA SÖZLEŞMESİ
 • KİRACILIĞIN TESPİTİ
 • MUARAZANIN MEN'İ

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 1 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 8 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki muarazanın giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacılar, davalıya ait mecuru 1994 yılından beri, düğün ve toplu yemeklerin verilmesi amacıyla 1994 yılından beri kullandıklarını, en son 07.03.2008-31.10.2010 dönemi için sözleşme yaptıklarını, davalı kiralayanın mecuru sözleşmeye aykırı olarak düğün salonu olarak kullandığı iddiasıyla tek taraflı olarak feshedilerek mecurun tahliye edilmesini istediğini, oysa ki, mecurun amacı dışında kullanılmadığını, akdin tek taraflı feshinin iptaline, davalı tarafça haksız çıkarılan sataşmanın önlenmesine karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, davaya bakmanın Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi içinde kaldığını, davalının çekilen ihtara rağmen sözleşmeye aykırı davrandığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, açılan davanın kira akdinin feshine dayalı muarazanın men'i davası olup, HUMK'nın 8/2. maddesi gereğince Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi içinde kaldığından mahkemenin görevsizliğine, talep halinde dosyanın görevli Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Karar, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

  Davacılar ile davalı kiralayan arasında 07.03.2008-31.12.2010 dönemi için lokanta olarak kullanılmak üzere yıllık 61.300.00 YTL bedel üzerinden kira sözleşmesi yapılmış, davanın sözleşmenin 10. maddesi hükmüne rağmen mecuru amacına aykırı kullandığı gerekçesiyle davalı tarafından 05.06.2008 tarihinde feshedilmesi üzerine davacı feshin haksız olması gerekçesiyle, feshin iptali ve muarazanın men'i için bu davayı açmıştır.

  HUMK'nın 8/2. fıkrasında değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi içinde kalacağı belirtilmiştir. Kiracılığın tespiti ve muarazanın men'i davası bunlar arasında sayılmamıştır. Bu durumda görevli mahkemeyi belirlemede davanın değeri, bu bağlamda bir yıllık kira bedeli esas alınır. Bir yıllık kira bedeli 61.300.00 YTL olduğuna göre davaya bakmak Asliye Hukuk Mahkemesinin görevi içinde kalır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  Sonuç: Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 25.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA