kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2010/13371 E., 2011/4123 K.
 • ALACAK
 • JAPON YENİ İLE KREDİ

   

 • 4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 6 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacı, davalı bankadan tüketici kredisi aldığını, sözleşmenin 7. Maddesindeki haksız şart nedeniyle hesabı kapatırken 63.000 TL fazla ödediğini ileri sürerek, şimdilik 10.000 TL nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  Davalı bankadan tüketici kredisi alan davacı, sözleşmenin 7. maddesindeki haksız şart nedeniyle, borcu kapatırken fazla para ödediğini belirterek, alacak talepli bu davayı açmıştır. Taraflar arasındaki 16.9.2008 tarihli tüketici kredisi sözleşmesinin 7/1-ac maddesinin birinci cümlesinde, "Kredinin dövize endeksli olması halinde TL/YTL ödemede, kredinin geri ödeme planında USD/Euro para birimi olarak belirtilen taksit tutarının bankanın ödeme anındaki döviz satış kuru üzerinden hesaplanan TL/YTL karşılığı tutarı kullanılır" denmiş, aynı maddenin ikinci cümlesine ise, "Ancak kredi taksit ve ana para ödemelerindeki, bankamız efektif veya döviz satış kurunun kredinin kullandırıldığı tarihteki kurdan düşük olması halinde kredinin ilk kullandırıldığı kur dikkate alınacaktır." hükmü getirilmiştir. Kredi Japon yeni üzerinden alınmıştır. 6.9.2008 sözleşme tarihinde 100 JPY=1,23 TL dir. 20.2.2009 borcun kapatıldığı tarihte ise, 100JPY=1,81 TL üzerinden hesaplama yapılarak, davacı çıkan miktarı ödeyip, borcu kapatmıştır. Davacıya kullandırılan kredinin, tüketici 2010/13371 2011/4123 kredisi olduğu ve davacıya fiili ödemenin TL bazında yapıldığı ihtilafsızdır. Yine kullanılan tüketici kredisinin JPY'ne endekslenerek geri ödeme planı hazırlandığı dosya kapsamı ile sabittir. Ne var ki, taraflar arasındaki sözleşmenin 7/1-ac maddesinde; geri ödeme sırasında bankanın efektif veya döviz satış kurunun kredinin kullandırıldığı tarihteki kurdan düşük olması halinde, kredinin ilk kullandırıldığı tarihteki kurun esas alınacağı, hüküm altına alınmıştır. Yabancı paranın kurundaki artışların banka lehine yararlanabilecek iken, kurdaki düşüklükten tüketicinin yararlandırılmaması haksız şart niteliğindedir. (4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun mad. 6.) Dolayısı ile sözleşmenin bu hükmü davacıyı bağlamaz. Ancak, davalı bankanın da para alıp satan bir tacir olduğu kar elde etme amacına yönelik faaliyette bulunduğu, davacıya yapılan fiili ödemenin de TL olduğu dikkate alındığında, mahkemece, sözleşme tarihinde TL bazında kullandırılan benzer kredilere uygulanan ortalama faiz oranlarının araştırılması ve davacının erken ödeme tarihteki borcu bulunarak yine erken ödeme sebebiyle yapılması gerekli indirim de uzman bilirkişi vasıtası ile tespit edilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA,21.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA