kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/13177 E., 2009/13867 K.
 • İCRA EMRİNİN İPTALİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 150 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]
 • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 887 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Şikayetçilerden F.. U.. ipotek veren üçüncü kişi olup, takip edilebilmesi için adı geçene İİK.'nun 150/ı maddesi gereğince hesap özetinin tebliğine gerek bulunmamaktadır. Ancak M.K.'nun 887. maddesi hükmüne göre ipotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değil ise de, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hemde kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır. Bir başka deyişle ipotek veren 3. kişi yönünden borç muaccel hale getirilmediği taktirde, onun hakkında takip başlatılamaz.

  Somut olayda, ipotek veren 3. kişi F..'ya 15.09.2008 tarihli ihtarnamenin gönderildiği, ancak takip tarihinden sonra tebliğ edilemeden 08.10.2008 tarihinde iade edildiği görülmüştür. Adı geçen yönünden takip şartı oluşmadan başlatılan takibin yasaya uygun olmadığı görülmekle, şikayetçi borçluların istemleriyle bağlı kalınarak icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 23.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA