kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/5605 E., 2009/13785 K.
 • EHLİYET
 • İLAMA AYKIRILIK NEDENİNE DAYALI İTİRAZLAR
 • PASİF HUSUMET

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 12.1.2009 tarih, 19625/43 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Hukuk davalarında olduğu gibi, icra takibinin taraflarının da taraf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Yalnız gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır.

  Alacaklının ilamlı icra yolu ile başlattığı takipte borçlu olarak gösterilen "Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Sincan Çocuk Yuvası", Başbakanlığa bağlı bir birim olup, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığından taraf (pasif husumet) ehliyeti yoktur. Taraf ehliyeti ile ilgili olan bu husus kamu düzenine ilişkin olup süresiz şikayete tabidir ve mahkemece re'sen nazara alınmalıdır.

  O halde mahkemece taraf (pasif husumet) ehliyeti yokluğu nedeniyle şikayetin kabulüne ve taleple bağlı kalınarak icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken anılan hususun göz ardı edilmesi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

  Kabule göre de; borçlu vekili icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takipte talep edilen asıl alacak ve işlemiş faiz miktarlarının ilama aykırı olduğunu ileri sürmüştür. İlama aykırılık nedenine dayalı itirazlar süreye tabi bulunmadığından mahkemece anılan itirazlar hakkında her hangi bir inceleme yapılmaması ve olumlu olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir.

  SONUÇ: Borçlu vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 12.01.2009 Tarih ve 2008/19625 esas 2009/43 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 23.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA