kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/5663 E., 2009/13748 K.
 • HAKİMİN MÜDEHALESİ
 • KİRA AKDİ
 • SÜKNA HAKKI

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]
 • 634 S. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [ Madde 33 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Takip konusu alacağın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan gayrimenkulun (devremülklerin) genel giderlerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

  Konuyla ilgili 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 33/1. maddesinde aynen "kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan veya kat maliklerinin birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına (Sükna) veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki ve kat malikleri ana gayrimenkulun bulunduğu yer sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir." düzenlenmesine yer verilmiştir.

  Bu yetki kuralı emredici nitelikte ve kamu düzeni ile ilgili olup icra dairelerinin yetkisini de kapsamaktadır. Bu nedenle takibin Bodrum İcra Dairelerinde yapılması gerektiğinin re'sen gözetilmesi gerekir.

  Açıklanan nedenlerle mahkemece yetki itirazının kaldırılması isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 23.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA