kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/21738 E., 2009/1370 K.
 • AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ
 • GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

   

 • 6183 S. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN [ Madde 99 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Alacaklı Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce vergi borcuna istinaden 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca alacağın tahsili amacıyla Milas Vergi Dai-resi'nce takibin başlatıldığı anlaşılmıştır.

  6183 sayılı Yasa'dan doğan davalarda (Gayrimenkul ihalelerinin feshine ilişkin olanlar hariç 6183 sayılı Kanun'un 99. maddesi) Vergi Mahkemeleri özel yetkili kılınmıştır. Bu sebeple 6183 sayılı Yasa'dan doğan takiplere ilişkin olarak kıymet takdirine itiraz ve haczedilmezliğe ilişkin şikayetler, Vergi Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir. Mahkemece istemin görev sebebiyle reddine karar vermek gerekirken, işin esası incelenip sonuca gidilmesi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA