kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/4025 E., 2009/11779 K.
 • FAİZİN HESAPLANMASI
 • ŞİKÂYET
 • TEMİNAT MEKTUBU

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 142/a ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın bozulmasına mutazammın 02.12.2008 tarih, 17813/21378 sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  İcra Müdürlüğünce şikayetçilere, iptal edilen sıra cetveline dayalı olarak teminat mektubu karşılığında İİK'nın 142/a maddesi uyarınca 16.05.2005 tarihinde ödenen paranın bu tarihten itibaren yasal faizi ile iadesinin istendiği, mahkemenin anılan işleme yönelik şikayetin reddine ilişkin kararının, Dairemizce alacaklıların temerrüdünün İcra Müdürlüğü'nce bu konuda kendilerine gönderilen muhtıranın tebliği edildiği tarihte oluşacağı, bu nedenle İcra Müdürlüğü'nce paranın alacaklılara ödendiği 16.05.2005 tarihinden itibaren faiz hesaplanmasının doğru olmadığından mahkemece bu yöne ilişkin şikayetin kabulü yerine reddinin isabetsiz olduğu gerekçesiyle bozulduğu anlaşılmıştır.

  İİK'nın 142/a maddesi uyarınca, sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz yapılmışsa, sıra cetvelinde hak sahibi görünen alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblağı tahsil edebilir. Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblağ ile bu meblağın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi halinde, iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, İcra Dairesi'nin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir. Bu maddeye göre sıra cetvelinde hak sahibi görünen alacaklı payına düşen meblağı alırken, iadesinin gerekmesi halinde parayı, tahsil ettiği tarihten itibaren faizi ile birlikte iade etmeyi taahhüt etmektedir. Dolayısıyla buradaki faiz temerrüt faizi olmayıp, yasadan kaynaklanan ve alacaklı tarafından daha önce bilinen ve ödenmesi taahhüt edilen bir meblağ olup, anapara niteliğindedir. Temerrüt faizi olmadığından şikayetçilerin temerrüdü de gerekmez. Öte yandan İcra Müdürlüğü'nce iade muhtırasının tebliği ile temerrüt gerçekleşeceğinden, bu tarihten itibaren ise muhtırada istenen toplam miktara temerrüt faizi hesaplanmalıdır.

  O halde, İcra Müdürlüğü'nce paranın şikayetçilere ödendiği tarihten faiz hesaplanması İİK'nın 142/a maddesi hükmüne uygun olup, mahkeme kararının onanması gerekirken bozulduğu anlaşılmakla, alacaklı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulü gerekmiştir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 02.12.2008 tarih ve 2008/17813-21378 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 02.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA