kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/4192 E., 2009/11692 K.
 • HACİZ
 • İHALENİN FESHİ
 • SATIŞ TALEBİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 59 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 106 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 110 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işte ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Borçluya ait menkullerin 24.11.2006 tarihinde haczedildikleri ve 20.12.2006 tarihinde ise muhafaza altına alındıkları, alacaklının ise 12.12.2007 tarihinde satış talebinde bulunduğu, ancak satış avansını 16.06.2008 tarihinde yatırdığı görülmektedir. Her ne kadar süresinde satış istenmiş ise de; aynı tarihte İİK'nın 59. maddesi gereğince satış masrafları yatırılmadığından İİK'nın 106 ve 110. maddeleri uyarınca mahcuz menkuller üzerindeki haciz kanun gereği kalkmış bulunmaktadır. Haciz kalkmış olduğundan menkullerin satışının gerçekleştirilmesi usulsüz olup, mahkemece bu nedenle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm kurulması isa-betsizdir.

  Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01,06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA