kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/3451 E., 2009/11090 K.
 • HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR
 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 82 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

  Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, müvekkilinin çiftçi olduğunu ve haczedilen 565 parsel sayılı taşınmazın geçimi için zaruri olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılmasını istemiştir. İİK'nın 82/4. maddesi uyarınca, borçlunun kendisi ve ailesinin geçimi için zaruri olan tarım arazisi haczedilemez. Borçlunun köyde yaşadığı ve geçimini çiftçilik ve nakliyatçılık yaparak karşıladığı, mahkemece yaptırılan zabıta araştırmasından, tanık beyanlarından ve Y... Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının 09.06.2008 tarihli yazısından anlaşılmaktadır.

  Borçlunun bu maddeden yararlanabilmesi için asıl uğraşısının çiftçilik olması gerekir. Yani geçimini çiftçilik ile temin etmelidir. Asıl işi çiftçilik olan borçlunun, yan gelir elde etmek amacıyla yan işler yapması çiftçilik sıfatını ortadan kaldırmaz.

  Bu nedenle borçlunun ayrıca nakliyatçılık yapması, İİK'nın 82/4. maddesine dayalı olarak haczedilmezlik şikayetinde bulunmasına engel teşkil etmez. Mahallinde yapılan keşif neticesinde düzenlenen bilirkişi raporu ile şikayet konusu 565 parsel sayılı taşınmazın borçlunun geçimi için zorunlu olduğu belirlendiğine göre, mahkemece anılan taşınmaza yönelik haczedilmezlik şikayetinin kabulü yerine, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

  Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA