kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/2819 E., 2009/10710 K.
 • ÇEKİN İBRAZI
 • ÇEKTE CİRO
 • KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 162 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 170 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 598 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 599 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 702 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Kambiyo senetleri ile ilgili hak sahipliğini ispat külfeti hakkındaki TTK.nun598.ve 702.maddelerinde "senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılacağı" belirtilmiştir. Takip konusu çekin arka yüzünde "iş bu çek alacağının B.K.162-170.maddeleri uyarınca tediye makamına kaim olmak üzere Akbank T.A.Ş. Küçükesat şubesinde devir ve temlik edildiği" görülmektedir. B.K.162.170.maddelerine uygun olarak bu çekin ibrazdan önce Akbank Küçükesat şubesine temlik edildiği tartışmasızdır. Temlik cirosu ile çeki iktisap eden Akbank Küçükesat şubesinin, alacaklı sıfatıyla TTK.nun 599/son maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Mahkemece borçlunun iddiaları incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA