kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/2775 E., 2009/10557 K.
 • İHALENİN FESHİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 134 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  İİK.134/2. maddesinde yurtiçinde adres göstermek koşuluyla ihalenin feshini isteyebilecek kişiler açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu düzenlemenin hükümet gerekçesine bakıldığında "ihaleye iştirak edenlerin şikayet yoluyla ihalenin feshini isteyebilmeleri için yurtiçinde adres göstermeleri zorunluluğu getirilmek suretiyle kötüniyetli isteklilerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Takip dosyasında adresinin mevcut olduğu da gözetilerek, ihalenin feshini şikayet yoluyla isteyen borçlunun, takip safhasında adresinin belli olması nedeniyle, şikayet dilekçesinde ayrıca yurtiçi adresinin gösterilmemiş olması eksiklik olarak kabul edilmemiştir. Dairemizce oluşan son içtihatlarda da yurtiçi adres göstermek koşulu, İİK. 134/2. maddesinde ihalenin feshini isteyebilecek alacaklı, borçlu, tapudaki ilgililer hariç, ihaleye pey sürmek suretiyle katılan 3. kişiler yönünden aranmakta olduğundan, mahkemece işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken adres gösterilmediğinden bahisle istemin reddi isabetsizdir.

  SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA