kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/6756 E., 2008/9557 K.
 • İCRA TAKİBİNDE ZORUNLU UNSURLAR

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 169 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Borçlu N…

  …. K…

  …. (T..) vekili tarafından İcra Mahkemesine süresinde verilen itiraz dilekçesinde; Şişli 1.İcra Müdürlüğünün 2007/17551 esas sayılı takip dosya numarası doğru yazılmak suretiyle takibe itiraz edilmiştir. Alacaklının ve vekilinin adının yanlış yazılması maddi hataya dayalı olup itirazın takip alacaklısına yöneltilerek esasının incelenmesine engel teşkil etmez.

  Uyuşmazlık icra takibine itiraz niteliğinde olup, çözümünde dava prosedürü uygulanmaz. Seçilen takip şekline göre itiraz; İİK.nun 169 ve sonraki maddelerinde düzenlenmiştir. Başlatılan icra takibine karşı borçlunun itiraz nedenlerinin incelenmesi sonucunu doğurur. Tarafların kimliği ve vekilleri icra dosyasında belirlenmiş olup, takip talebi dava dilekçesindeki zorunlu unsurları taşımaktadır.

  Bu durumda Mahkemece takip talepnamesinde ismi ve vekili belli olan alacaklının katılımı sağlanmak suretiyle sonuca gidilmelidir.(HGK.nun 28.09.1994 tarih ve 1994/11-353 E - 548 K. sayılı kararı)

  Mahkemenin 10.10.2007 tarihli ek tensip tutanağı yukarıdaki kurallara uygundur. Dairemizin yerleşik uygulaması bu yönde olup dosyaya sunulan ve aksi görüşü ifade eden kararı istikrarlı uygulamayı yansıtmamaktadır.

  O halde Mahkemece yukarıdaki kurallara göre işin esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06/05/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA