kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/6576 E., 2008/9156 K.
 • İCRA KEFİLİ
 • İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
 • ZAMANAŞIMI

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 71 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 38 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 39 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

  Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla Dž

  …. C.. Dž

  ….. hakkında başlattığı takipte keşideci konumunda olan takip borçlusunun takibin kesinleşmesinden sonra İİK'nun 71/son maddesi koşullarında icra mahkemesine yaptığı başvuruda mahkemece İİK'nun 71/son maddesi göndermesiyle aynı Kanun'un 33/a maddesi nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi yerinde ise de, (TTK.726.mad.) A.N…

  …. Dž

  …..'in icra kefili olduğu ve örnek 53 tebliğ suretiyle hakkındaki takibin kesinleştiği incelenen icra dosyasından anlaşılmıştır.

  İcra kefilinin taahhüdü kambiyo taahhüdü niteliğinde bulunmadığından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipteki dayanak belgenin TTK'nun hükümleri gereğince uygulanması gereken 6 aylık zamanaşımına tabi değildir. İcra kefilinin borcunun kaynağı icra kefaletinden kaynaklandığı bu nedenle İİK'nun 38.maddesinde belirtilen ilam niteliğinde bulunduğu tartışmasız olup, bu gibi hallerde İİK'nun 39.maddesinde belirtilen 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu gözetilmeksizin icra kefili hakkında da icranın geri bırakılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 01.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA