kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/6126 E., 2008/8991 K.
 • DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ
 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 82 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Borçlunun Z... Bankası Karaman Şubesi'ndeki hesabında bulunan Doğrudan Gelir Desteği Primine 05.03.2007 tarihinde haciz konulması üzerine, adı geçen vekilinin anılan ödemelerin haczedilemeyeceğini ileri sürerek, haczin kaldırılması istemi İle İcra Mahkemesine başvurduğu görülmüştür.

  Tarımda mevcut destekleme politikalarının değiştirilerek çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacı ile ülke çapında uygulama yapılmasına ilişkin 13.12.2001 tarihli ve 2001/3405 sayılı kararnameye eklenen 1. maddeye göre (çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilemeyeceği) düzenlenmiştir. Bu açık hüküm karşısında 2001 yılına ilişkin çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczedilemeyeceğinin kabulü gerekir.

  Ancak sonraki yıllara ilişkin ödemelerin yasal dayanağını teşkil eden Bakanlar Kurulu Kararlarında haczedilmezliğe ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir.

  Z... Bankası Karaman Şubesi'nin 12.07.2007 tarihli yazısına göre haczedilen doğrudan gelir desteği priminin 2006 yılına ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.

  Çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri 25.04.2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 19. maddesinde düzenlenmiş olup, bu kanunda da anılan ödemelerin haczedilemeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

  Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakkı haczedilebilir. Hac-zedilmezlik İçin İcra ve İflas Kanunu'nda veya özel kanununda açık hüküm bulunması zorunludur. Doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczedileme-yeceği yönünde 2001 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararından sonraki Bakanlar Kurulu Kararlarında ve 5488 sayılı Tarım Kanunu'nda herhangi bir hüküm bulunmaması dikkate alınarak, Hukuk Genel Kurulu'nun 09.04.2008 tarih ve 2008/12-310 esas sayılı kararı gereğince Dairemizin yeniden oluşan görüşü nedeniyle çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.

  O halde, mahkemece, borçlunun haczedilmezlik şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü İle mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA