kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/6065 E., 2008/8864 K.
 • İHALENİN FESHİ NEDENLERİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alıcı A…

  ….. A…

  ….. vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Takip hukuku açısından yenileme dilekçesinin tebliğ edilmemiş olması İİK.nun 134. maddesinde açıklanan ihalenin feshi nedenlerinden sayılamaz.

  Öte yandan, takip dosyasında taraf sıfatı bulunmayan borçlu eşinin ihaleye girip taşınmazı satın alması da MK.nun hükümleri gözönüne alındığında ihalenin feshini gerektirmez. İhale anında taşınmazı borçlu kadının kocasının alacağını söylemesi ihaleye katılanlar fiilen engellenmediği sürece ve ihale anında emniyet güçlerine intikal eden ihaleyi engeller nitelikte herhangi bir olay gerçekleşmediği durumlarda ihalede fesat olgusunun gerçekleştiğinden bahis olunamaz. Kaldı ki, fesada ilişkin dinlenen tek tanığın da ihaleye iştirak etmediği, pey sürmediği de nazara alındığında ihalenin fesat nedeniyle feshine karar verilmesi somut olayla ve satış dosyasıyla örtüşmediğinden doğru görülmemiştir.

  SONUÇ: Alıcı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA