kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/13589 E., 2009/21967 K.
 • FAİZ HESAPLAMASI
 • SÖZLEŞME ŞEKLİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI

   

 • 5464 S. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU [ Madde 26 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  7.7.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5915 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2.maddesi ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa eklenen geçici 5.maddede, 31.5.2009 tarihi itibariyle kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış kredi kartı borçlularının, kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde kredi kartını çıkaran kuruluşa ya da kuruluşun avukatlarına veya 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketine ya da ilgili şirketin yetkilendirdiği temsilcilerine, yasada öngörüldüğü şekilde müracaat ederek, geçici 5.maddenin 2.fıkrasında belirlenen usullere göre hesaplanacak borçlarını, 3.fıkradaki koşullardan birine göre ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, ödeme planını imzalamaları şartıyla, icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretinin yüzde yirmibeşini, kabul edilen plan çerçevesinde ödeme hakkına sahip olacakları düzenlenmiştir.

  Bu durumda mahkemece öncelikle kredi kartı borçlusunun, yasada öngörüldüğü şekilde belirlenen süre içinde alacaklı bankaya başvurusunun olup olmadığı ve borçla ilgili yeniden yapılandırma yapılıp yapılmadığı ilgili bankadan sorularak belirlenmelidir. Borçlunun alacaklı bankaya müracaatının ve ödeme planı yapıldığının tespiti halinde, 5915 Sayılı Kanunun 2.maddesiyle 5464 Sayılı Kanuna eklenen geçici 5.maddenin 6.fıkrası uyarınca yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca yaptığı itiraz ortadan kalkacağından, alacaklının itirazın kaldırılması isteminin reddi gerekir.

  Şayet yasada belirtilen süre içerisinde borçlunun başvurusu tespit edilemezse, bu takdirde 5464 Sayılı Yasanın 26.maddesi de gözetilmek suretiyle işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre hüküm tesis edilmelidir.

  O halde, mahkemece 5915 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi için kararın bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA